Příjemce (konečný uživatel)
II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na mikroprojekt, subjekt, který realizuje mikroprojekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování mikroprojektu uzavřené s příslušným Správcem.

 

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Dokumenty ke stažení pro příjemce (konečné uživatele):

 

Příručka pro konečné uživatele - aktualizace od 1.7.2019:

 
 
 
 
VŠECHNY PŘÍLOHY PŘÍRUČKY PRO KONEČNÉ UŽIVATELE - stáhnout vše jako ZIP
 
 

Dokumenty k realizaci a vyúčtování mikroprojektu:

 
 
 

Metodické pokyny:

 
 
 

Veřejné zakázky - vzory doporučených dokumentů:

 
 
 

Registr smluv:

 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) vznikl tzv. "registr smluv". Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 tohoto zákona, jsou povinni zveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, tj. i smlouvy o financování mikroprojektusmlouvy uzavírané s dodavateli (včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky) v případě, že hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50.000 Kč bez DPH. Dle zákona je povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.
 
Registr smluv - https://smlouvy.gov.cz/
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.