Udržitelnost

Konečný uživatel, jehož mikroprojekt byl zahnut do plánu udržitelnosti, je informován o této skutečnosti v dopise o ukončení kontroly vyúčtování mikroprojektu. V tomto dopise je uveden také seznam konkrétních výstupů mikroprojektu, které jsou do udržitelnosti zahrnuty. Na základě této skutečnosti je konečný uživatel povinen předkládat Správci Fondu jednou ročně Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti mikroprojektu po dobu 5 let.

Udržitelnost mikroprojektu znamená kontrolu výstupu mikroprojektu, které byly pořízeny za spoluúčasti prostředků ze strukturálních fondů a jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, a to po dobu 5 let od ukončení realizace mikroprojektu. Za mikroprojekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční a neinvestiční mikroprojekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. turistické informační tabule, prezentace na webových stránkách, vybavení dlouhodobějšího charakteru apod.). Výběr mikroprojektů spadajících ke sledování udržitelnosti stanoví Správce Fondu s ohledem na charakter mikroprojektu. Konečný uživatel u těchto vybraných mikroprojektů zodpovídá za to, že efekty mikroprojektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení fyzické realizace mikroprojektu a pořízený majetek bude v jeho vlastnictví a po dobu 5 let nebude dán do zástavy a nebude převeden na jiného majitele.

V případě, že v době udržitelnosti mikroprojektu dojde ke zničení výstupu mikroprojektu, je povinnost žadatele uvést výstup mikroprojektu do původního stavu a na vlastní náklady.

Výsledky mikroprojektu musí být udrženy po minimální požadovanou dobu. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude toto považováno za porušení povinností stanovených Smlouvou o financování mikroprojektu.

V  případě mikroprojektů, jejichž udržitelnost je vyžadována již na základě podmínky stanovené Euroregionálním řídícím výborem při schválení mikroprojektu (doložení písemného závazku - seznamu česko-polských aktivit, pro které bude pořízené vybavení v době udržitelnosti využito a který tvoří přílohu č. 7 Smlouvy o financování) je tato podmínka závazná a její naplnění se sleduje prostřednictvím Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. Skutečný stav uvedený v Monitorovací zprávě musí být v souladu s plánovaným seznamem česko-polských aktivit.

V předložených Monitorovacích zprávách o zajištění udržitelnosti musí být vypsán seznam aktivit, které se uskutečnily za sledované období, musí být popsána spolupráce s polským partnerem a dále musí být popsáno využití pořízeného vybavení v rámci udržitelnosti při společných akcích. Společně s Monitorovací zprávou musí být doloženy tyto přílohy:

-        ke všem uvedeným akcím:

  • fotodokumentace
  • letáky / plakáty
  • prezenční listiny, ze kterých bude zřejmá polská účast

(Z těchto třech uvedených dokumentů je vždy potřeba doložit minimálně jeden. Je-li však udržitelnost mikroprojektu vyžadována na základě podmínky stanovené Euroregionálním řídícím výborem – viz výše – je vždy nutné doložit všechny tři dokumenty)

-        k pořízenému vybavení či majetku:

  • zařazení do evidence majetku, případně aktuální inventární karty, aby bylo zcela prokazatelné, že vybavení je v majetku konečného uživatele
  • aktuální fotodokumentaci pořízeného vybavení s jasně čitelným vizuálním značením dle podmínek FMP v Euroregionu Glacensis
  • v případě, že se bude jednat o investici, musí byt doložena pojistná smlouva spolu s úhradou pojistného za příslušné monitorovací období (u pořízeného investičního  majetku je konečný uživatel povinen zajistit po celou dobu jeho udržitelnosti odpovídající pojištění investice, zejména proti jeho poškození, zničení a ztrátě)

 

 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti ke stažení ZDE

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.