Tajemství vojenského podzemí
Logo_cz_pl_eu_barevne
 
Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
 

Vedoucí partner projektu:

 
Město Rokytnice v Orlických horách
 

Partneři projektu z české strany:

Partneři projektu z polské strany:

 
 Spolen logotyp - nastojato
 

 

Harmonogram:

1.3.2018 – 31.12.2019

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Rozpočet:

Celkem (100%)                       1 777 272,69 €

 

  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%)            1 510 650 €
  • ze Státního rozpočtu (2,6%)                                           47 820 €
  • vlastní vklad (12,4%)                                                       218 802,69 €

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je využití kulturního dědictví v podobě pozůstatků historických vojenských objektů z 30. a 40. let 20. století a nabídnout turistům nový česko-polský přeshraniční produkt "Cestování po vojenských památkách". Projekt řeší zpřístupnění tohoto potenciálu prostřednictvím rekonstrukcí některých částí objektů do původního stavu, obnovuje a buduje vstupy, přístupové cesty či odstavné plochy a také nové prohlídkové expozice.

 

Aktivity  projektu:

0. Příprava projektu

Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání.
 

1. Řízení projektu

Vzhledem ke značnému množství partnerů zajišťuje Euroregion Glacensis koordinaci projektu. Hlídá včasné plnění termínů, zpracování zpráv a žádostí o platbu a komunikuje s kontrolními úřady. Pro odborné činnosti jako výběrová řízení jsou najímání externí experti a odborníci. Pro předcházení problémům je v Euroregionu vyčleněn pracovník pro ekonomicko-administrativní dohled nad českou stranou.
 

2. Propagační a informační činnost

V Rokytnici v Orlických horách bude, jakožto v místě největší investice, umístěn billboard s informacemi o aktivitách projektu a povinnou publicitou. Dále byl vytvořen plakát, který je umístěn v Rokytnici a také v sídle Euroregionu Glacensis, obsahující stejné informace. K informování veřejnosti dojde dále prostřednictvím webové podstránky o projektu, internetových stránek všech partnerů, sociálních sítí atd. Po dokončení realizace bude u všech provedených investic umístěna stálá informující pamětní deska s prvky povinné publicity programu. 
 

3. Budování turistické infrastruktury

  • obnova bývalého dělostřeleckého srubu Hanička v Rokytnici v Orlických horách
  • nový objekt pro výstup z podzemí a zprůchodnění chodeb spojující stávající trasu v tvrzi Stachelberg u Trutnova, vybudování odstavného parkoviště Babí městem Trutnov v sousedství Stachelbergu
  • úprava podzemí a štoly v podzemním městě Osówka v Gmina Głuszyca
  • vybudování přístupové cesty, odstavné plocha a Turistického a informačního centra v komplexu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
 

4. Marketingová kampaň

Marketingová kampaň obsahuje vytvoření společné značky provázející celý projekt. Zodpovědnost za ni má Euroregion Glacensis ve spolupráci s ostatními partnery. Kampaň je vedena prostřednictvím sociálních sítí, videospotů, map, workshopů, press tripů a závěrečné konference. Vytvořena bude také interaktivní mobilní hra Quest.

Odkazy:

http://www.rokytnicevoh.cz/                     

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                           

http://www.kamiennagora.pl/      

Titul Tajemství
 
 

 

Město Rokytnice v Orlických horách

Realizováno v rámci projektu:

1. Rekonstrukce dělostřeleckého srubu - 8 015 129 Kč

                                                               - dodavatel firma ELKONA CZ s.r.o.

2. Parkoviště Panské pole - 3 838 226,07 Kč

                                           - dodavatel firma KENVI CZ s.r.o.

3. Workshop - informace a ukázky jednotlivých objektů, vnitřní školení průvodců, pracovníků a odborných osob, aby mohli kvalifikovaně hovořit i o ostatních objektech. Umožní dalším přizvaným odborným osobám z jiných tvrzí a infocenter v regionu prohlédnou si partnerské objekty a následně kvalifikovaně nabízet tyto objekty v rámci jedné sítě a pod jednou značkou.

Rekonstrukce v pevnosti Hanička začíná 

V dělostřeleckém srubu pevnosti Hanička mají napilno. Aby se na jaře mohlo začít s úpravami do původního stavu, je zapotřebí, ještě než zima naplno dorazí, odstranit novodobou technologii. Specialisté pomocí trhavin začali s bouráním části železobetonových stěn. Šest kilogramů trhavin, stovky metrů speciálních kabelů a desítky minut příprav před každým odpalem. Beton bude odstřelem v označených otvorech narušen a pracovníci následně materiál sbíječkami odstraní a odvozí. Výbuchy postupně rozvolnily odhadem pět kubíků železobetonu. Než se do srubu podívají první návštěvníci změní se ještě dost podstatně také vzhled nižších pater objektu, okolní terén a přibude i nějaké vybavení.
010203040405070809
 

 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Realizováno v rámci projektu

1. Propagace projektu - vytvoření společného loga, letáčky, mapy, krátké spoty věnující se jednotlivým partnerům

2. Press trip - setkání novinářů a blogerů - komunikace a propagace směrem k široké veřejnosti

3. Závěrečná konference - jednodenní akce pro cca 100 účastníků, proběhne zhodnocení a představení aktivity celého projektu a nabídnutí veřejnosti nové možnosti trávení volného času

 

 

Stachelberg, z.s.

Realizováno v rámci projektu:

1. Objekt pro výstup z podzemní expozice - 831 000 Kč

                                                                     - stavbu jednoduché konstrukce, která bude umístěna na základech nedokončeného pevnostního objektu T-S 72

2. Napojení trasy na nový výstup - 2 394 000 Kč

                                                  - zprůchodnění podzemních chodeb spojujících stávající návštěvnickou trasu na tento objekt, dojde ke zvýšení přitažlivosti podzemní expozice tvrze Stachelberg jejím rozšířením o dosud nepřístupný úsek podzemí, zároveň se zkrátí čekací doba na prohlídku, která již v dnešní době některé návštěvníky odrazuje a dojde i k pozitivnímu dopadu na bezpečí a pohodlí návštěvníků

 

 

Město Trutnov

Realizováno v rámci projektu:

1. Stavba odstavného parkoviště Babí  - 3 254 023,96 Kč
                                                              - dodavatel firma COLAS CZ, a.s. 
 
2. Quest - interaktivní propagační hra
            - Hra bude připravena ve dvou úrovních, lokální a přeshraniční. Každý ze zapojených partnerů bude mít vlastní základní úroveň hry s pěti až osmi stanovišti, na kterých se návštěvník seznámí s historií místa za použití dobových snímků, filmů nebo úryvků novějších hraných filmů. Zároveň bude turista nastanovištích plnit jednoduché úkoly s využitím dobových dokumentů a textů. Po splnění úvodního úkolu dostane návštěvník indicie, kterého dovedou k dalšímu kroku. Po projití a úspěšném vyřešení všech stanovišť, získá návštěvník virtuální odměnu ve formě voucheru na vstupné do jednoho z partnerských objektů nebo dobovou fotografii/pohlednici v digitální podobě nebo jinou obdobnou odměnu a zároveň indicii do velkého questu. Velký quest je druhou přeshraniční úrovní hry, která počítá s tím, že návštěvník projde všechny  lokality zapojených partnerů a po splnění všech úkolů u všech partnerů získá kromě nových znalostí také odměnu ve formě voucherů na služby a produkty lokálních producentů a poskytovatelů.
 
 

U pevnosti Stachelberg se už rýsuje nové parkoviště

Projektový partner Město Trutnov realizuje výstavbu odstavného parkoviště u příjezdové komunikace II. třídy č.300 z polského příhraničí přes hraniční přechod Lubawka/ Královec a Žacléř v sousedství pěchotního srubu na Stachelbergu. Od něj budou moci polští návštěvníci pokračovat dál do Trutnova a českého vnitrozemí.
Novostavba parkoviště na Babí začala na přelomu června a července. Vzniká zde 35 parkovacích míst pro osobní vozidla, 3 místa pro autobusy a 2 místa pro vozidla imobilních návštěvníků. Pokud vše půjde podle plánu, parkoviště by mělo být hotové nejdéle v září. Celková cena za jeho zhotovení je téměř 3,5 milionu korun. Stavbu provádí firma Colas CZ, a. s.
20180827_14223020180827_14144320180813_14353720180808_15073620180727_11111920180719_10405620180719_111502

Koordinační schůzka partnerů v Trutnově - 18.9.2018

Dne 18.6.2018 se v Trutnově konala koordinační schůzka všech partnerů projektu Tajemství. Před samotným jednáním proběhla prohlídka stavby parkoviště Babí, která již spěje ke svému konci. Účastníci byli přivítání paní místostarostkou města Ing. hanou Horynovou, která všechny účastníky seznámila s parametry parkoviště a dalším časovým plánem investice.

010203040506

Stachelberg a Eliška mají nové parkoviště

Od podzimu 2018 se pevnost Stachleberg a rozhledna Eliška dočkali nového parkoviště. Město Trutnov zde dokončilo stavbu a během zimy proběhne i slavnostní otevření.
1284128512861287Pamětní deska 1
 

 

Gmina Głuszyca

Realizace v rámci projektu:

1. Úprava okolí u vchodu a štoly v Podzemním městě Osówka - obnova můstku včetně strážnice, montáž laviček a uvítacího panelu a také prostoru k ozónování přileb, úprava expozice techniky z vykopávek, muničních skříní, zbraní, vozíků, německého vozidla apod., montáž situačních maket, infotabulí

2. Zpracování multimediálních výstav - zvýší atraktivitu podzemí včetně montáže dataprojektorů s příslušenstvím, pláten a ovládání multimediálních projekcí na několika místech (promítání se bude mj. týkat práce zajatců, vjezdu nákladních aut a dalších vozidel chodbou štoly, netopýrů apod.)

3. Montáž dodatečného vybavení - skleněné schodiště, osvětlení, expoziční regály

4. Press trip - setkání novinářů a blogerů - komunikace a propagace směrem k široké veřejnosti

 

 

Gmina Miejska Kamienna Góra

Realizováno v rámci projektu:

1. Přístupové cesty na ul. Parkowa a odstavné plochy v ul. Fornalska a Lubawska - 1 881 350 PLN

                            - přestavba osvětlení a rekonstrukce povrchu včetně podzemní infrastruktury na přístupové cestě

                            - rekonstrukce osvětlení a výstavba parkoviště s místy pro autobusy

2. Vybudování Turistického a informačního centra - rekonstrukce prostor v přízemí budovy, včetně přestavby zdí, obnovy vnitřních omítek, opravy a výměny podlah, výměny oken a dveří a výměny vnitřních rozvodů, oprava fasády budovy, vybavení

3. Workshop - informace a ukázky jednotlivých objektů, vnitřní školení průvodců, pracovníků a odborných osob, aby mohli kvalifikovaně hovořit i o ostatních objektech. Umožní dalším přizvaným odborným osobám z jiných tvrzí a infocenter v regionu prohlédnou si partnerské objekty a následně kvalifikovaně nabízet tyto objekty v rámci jedné sítě a pod jednou značkou.

 

Rekonstrukce ulice Parkowa v Kamenné hoře

V druhé polovině července byly v Kamenné hoře zahájeny stavební práce. Nová dlažba, kanalizace, podzemní infrastruktura a nové osvětlení - to všechno čeká na ulici Parkowa spojující komplex ARADO, největší turistickou atrakci, s centrem města. Paralelně budou probíhat práce také na parkovišti v ulici Lubawska. Dokončení rekonstrukcí je plánováno na září 2019.
010203040506
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.