Tajemství vojenského podzemí
Logo_cz_pl_eu_barevne
 
Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
 

Vedoucí partner projektu:

 
Město Rokytnice v Orlických horách
 

Partneři projektu z české strany:

 • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 • Stachelberg, z.s.
 • Město Trutnov

Partneři projektu z polské strany:

 • Gmina Głuszyca
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
 
 Spolen logotyp - nastojato
 

 

Harmonogram:

1.3.2018 – 31.12.2019

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Rozpočet:

Celkem (100%)                       1 777 272,69 €

 

 • z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%)       1 510 650 €
 • ze Státního rozpočtu (2,6%)                                           47 820 €
 • vlastní vklad (12,4%)                                                        218 802,69 €

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je využití kulturního dědictví v podobě pozůstatků historických vojenských objektů z 30. a 40. let 20. století a nabídnout turistům nový česko-polský přeshraniční produkt "Cestování po vojenských památkách". Projekt řeší zpřístupnění tohoto potenciálu prostřednictvím rekonstrukcí některých částí objektů do původního stavu, obnovuje a buduje vstupy, přístupové cesty či odstavné plochy a také nové prohlídkové expozice.

 

Aktivity  projektu:

0. Příprava projektu

Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání.
 

1. Řízení projektu

Vzhledem ke značnému množství partnerů zajišťuje Euroregion Glacensis koordinaci projektu. Hlídá včasné plnění termínů, zpracování zpráv a žádostí o platbu a komunikuje s kontrolními úřady. Pro odborné činnosti jako výběrová řízení jsou najímání externí experti a odborníci. Pro předcházení problémům je v Euroregionu vyčleněn pracovník pro ekonomicko-administrativní dohled nad českou stranou.
 

2. Propagační a informační činnost

V Rokytnici v Orlických horách bude, jakožto v místě největší investice, umístěn billboard s informacemi o aktivitách projektu a povinnou publicitou. Dále byl vytvořen plakát, který je umístěn v Rokytnici a také v sídle Euroregionu Glacensis, obsahující stejné informace. K informování veřejnosti dojde dále prostřednictvím webové podstránky o projektu, internetových stránek všech partnerů, sociálních sítí atd. Po dokončení realizace bude u všech provedených investic umístěna stálá informující pamětní deska s prvky povinné publicity programu. 
 

3. Budování turistické infrastruktury

 • obnova bývalého dělostřeleckého srubu Hanička v Rokytnici v Orlických horách
 • nový objekt pro výstup z podzemí a zprůchodnění chodeb spojující stávající trasu v tvrzi Stachelberg u Trutnova, vybudování odstavného parkoviště Babí městem Trutnov v sousedství Stachelbergu
 • úprava podzemí a štoly v podzemním městě Osówka v Gmina Głuszyca
 • vybudování přístupové cesty, odstavné plocha a Turistického a informačního centra v komplexu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra
 

4. Marketingová kampaň

Marketingová kampaň obsahuje vytvoření společné značky provázející celý projekt. Zodpovědnost za ni má Euroregion Glacensis ve spolupráci s ostatními partnery. Kampaň je vedena prostřednictvím sociálních sítí, videospotů, map, workshopů, press tripů a závěrečné konference. Vytvořena bude také interaktivní mobilní hra Quest.

Odkazy:

http://www.rokytnicevoh.cz/                     

http://www.stachelberg.cz/

https://www.trutnov.cz/

http://www.gluszyca.pl/                           

http://www.kamiennagora.pl/      

Objekty
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.