Česko-polská Hřebenovka - východní část
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner:       

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři:                    

HrebenovkaLogo

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Rozpočet:                 

celkem                                    3 481 346,11 €

           dotace EU z EFRR                               2 959 144,19 €

           ze státního rozpočtu                         97 950,00 €

           vlastní vklad                                        424 251,92 €

 

Doba realizace:         

1.4.2018 – 31.10.2021

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

 

Představení projektu:

Prezentace
 
 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu

Příprava projektu byla zastřešena Euroregionem Glacensis, který pro tento účel vyčlenil trvalý personál, jenž bude součástí projektu i ve fázi realizace a udržitelnosti. K přípravě proběhlo několik schůzek. Vedoucí partner také dohlížel na včasné odevzdání všech příloh, především pak uzemních a stavebních povolení. 

1. Řízení projektu

Euroregion jako vedoucí partner bude hlídat včasné plnění stanovených termínů, bude zpracovávat zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu a bude komunikovat s kontrolními úřady. Každý projektový partner má svůj projektový tým, který komunikuje s VP prostřednictvím CZ-PL koordinátora nebo manažera řízení projektu. Pro odborné činnosti jako je např. výběrová řízení budou najati externí experti a odborníci.  

2. Propagační a informační činnost

V rámci propagační činnosti bude v místě největší investice, tedy Nové Rudě, umístěn billboard s informacemi o všech aktivitách projektu, místech jejich realizace a povinnou publicitou programu. Obsahově stejný plakát bude umístěn také v sídle vedoucího partnera – Euroregionu Glacensis. Pro další informování veřejnosti bude využita nově vytvořená podstránka, která bude průběžně aktualizována podle plnění aktivit projektu, které budou propagovány také pomocí sociálních sítí, tisku a rádia. Po dokončení realizace projektu budou v místech provedených investic instalovány stálé vysvětlující pamětní desky.

3. Budování turistické infrastruktury

Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka

Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením historických zaniklých rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
 • Velká Deštná - Deštné v Orlických horách
 • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
 • Šibeník - Nový Hrádek
 • Vysoká Srbská
 • Kladská hora - Powiat Kłodzki
 • Czerniec - Gmina Międzylesie
 • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Vrchmezí - Gmina Duszniki Zdrój
 • Guzowata - Gmina Radków
 • Věž Słupiec - Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Włodzická hora - Gmina Nowa Ruda

Infocentra – další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici

Parkoviště – jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst

Obnova mostu v Neratově – most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků a zároveň zvýší propustnost hranice

4. Marketingová kampaň

Obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod. 
Spolen logotyp
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.