Úvodem
„Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu.
 
„Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány, přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980, se rozhodly vytvořit

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Definice euroregionů

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu - mezinárodního sdružení měst a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje.

Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího. Má zasahovat do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů.

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů  Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk na české straně a powiaty kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a město Wałbrzych na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami.

Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově n. K., kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polského sdružení, a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko.

Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Ve výjimečných případech dochází k souhlasu se členstvím subjektů ležících mimo definované území, jako je například obec Benecko z okresu Semily.
 

Hlavní cíle sdružení

Rozvoj spolupráce obou částí euroregionu na základě Evropské charty přeshraničních regionů. Koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice a České republice.

Podpora rozvoje zejména v těchto oblastech činnosti:
  • územní plánování
  • spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu
  • zachování a zlepšování životního prostředí
  • výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice
  • spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom
  • rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů
  • spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu
  • spolupráce v humanitární a sociální oblasti

Trvalým úkolem Euroregionu Glacensis zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém období a napomáhání integraci na principech subsidiarity v rámci procesu Evropské integrace ČR a PR, navrácení funkce státní hranice nejen jako konce suverénního území státu, ale zejména jako mostu pro setkávání a spolupůsobení dvou národů, které využívají toto specifické geografické položení k zajištění dynamického rozvoje a současně k vytvoření společných trvalých prvků přátelského soužití obou národů.

Touto svou úlohou se Euroregion Glacensis stává zkouškou na společné cestě do euroatlantických struktur a součástí každodenního života.

Území

Členy české části Euroregionu jsou města a obce okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk. Euroregion se nachází ve správním území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.

Kraje Královéhradecký a Pardubický jsou součástí regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, Olomoucký kraj je součástí regionu NUTS II Střední Morava.

Mapu působení Euroregionu Glacensis naleznetezde.

Základní údaje o Euroregionu Glacensis naleznetezde
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.