Evropské seskupení pro územní spolupráci

Celkový kontext

Evropské seskupení pro územní spolupráci („ESÚS“) je právním nástrojem k usnadnění přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální. Členským státům, regionálním a místním orgánům i veřejnoprávním subjektům je touto formou umožněno vytvářet seskupení pro územní spolupráci s právní subjektivitou. Členské státy musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území. ESÚS má právní subjektivitu a může jednat jménem svých členů. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit především přeshraniční spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

Český právní řád zahrnul příslušný právní rámec do zákona o podpoře regionálního rozvoje, a to novelou (pod č. 154/2009 Sb.) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon v platném znění upravuje podmínky pro fungování ESÚS v podmínkách České republiky a svěřuje registraci ESÚS na území ČR a schvalování účasti českého člena takových seskupení ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo ve správním řízení takovou žádost posoudí a v případě souladu obsahu žádosti s právním řádem takové seskupení zaregistruje nebo vydá souhlas s jeho účastí v ESÚS na území jiného členského státu EU. Zatím nebylo na území ČR registrováno žádné ESÚS; s účastí člena (Moravskoslezského kraje) byl vydán jeden souhlas (pro ESÚS se sídlem v Polsku), toto ESÚS však ani po mnoha měsících nebylo ještě v Polsku registrováno.

V současné době existuje v EU již několik existujících ESÚS a dalších cca 20 je připravováno.

Přehled existujících ESÚS naleznete ZDE

Obecná charakteristika návrhu

Dne 6. října 2011 Evropská komise předložila balíček legislativních návrhů, který také zahrnuje návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

Tento návrh je fakticky druhým krokem Komise v rámci plnění povinnosti, již jí ukládá článek 17 nařízení (ES) č. 1082/2006 – po zprávě kterou dne 29. července 2011 Komise předložila. Návrh obsahuje konkrétní změny, které by k těmto zlepšením měly vést.

Hlavními cíli návrhu novely má být zachování kontinuity, větší přehlednost a vyšší flexibilita:

  • Kontinuitu má zajistit to, aby základní povaha ESÚS zůstala zachována a žádná stávající ESÚS by proto neměla být nucena měnit své stanovy ani způsob fungování.
  • Přehlednost nařízení má zajistit nejen zohlednění Lisabonské smlouvy, ale také zjednodušení a vyjasnění některých aspektů, které se ukázaly jako nejasné. Současně má být zajištěna lepší a přehlednější informovanost o zřizování a fungování ESÚS.
  • Flexibilita má zaručit, že dojde k rozšíření ESÚS na veškeré aspekty územní spolupráce a vytvoření právního základu, který umožní orgánům a regionům třetích zemí členství v ESÚS.

Shrnutí obsahu nařízení

Změny, které pozměňující nařízení přináší, se týkají sjednocování terminologie zavedené Smlouvou o fungování Evropské unie a rovněž reagují na nedostatky a oblasti vhodné pro případné zlepšení, jež určuje výše uvedená zpráva.

Tyto změny se týkají členství, obsahu úmluvy a stanov ESÚS, jeho účelu, postupu schvalování vnitrostátními orgány, použitelných právních předpisů pro zaměstnanost a zadávání veřejných zakázek, přístupu ESÚS, jejichž členové mají různou odpovědnost za své jednání, a transparentnějších postupů pro komunikaci.

V případě členství se uplatňují nové právní základy, které umožňují i regionům a subjektům z nečlenských států stát se členy ESÚS, bez ohledu na to, zda jsou ostatní členové z jednoho nebo více členských států. Rovněž je vyjasněna způsobilost k členství v případě subjektů, které se řídí soukromým právem.

Redefinují se úmluva a stanovy ESÚS a zdůrazňuje se rozdíl při postupu schvalování. Nařízení o ESÚS rozlišuje mezi úmluvou, jíž se stanoví základní prvky budoucího ESÚS, a stanovami, jež stanoví prvky provádění. Stanovy musely přesto obsahovat všechna ustanovení úmluvy. Návrh nyní upřesňuje, že úmluva a stanovy jsou dva samostatné dokumenty, a ačkoli musí být oba zaslány členským státům, mělo by se schvalování omezit pouze na úmluvu.

Specifikují se kritéria pro schválení nebo zamítnutí vnitrostátními orgány a je navržena omezená lhůta pro posouzení. Lhůta se má prodloužit ze současných 3 měsíců na 6, ovšem pokud se správní orgán ve stanovené lhůtě nevyjádří, považují se stanovy (resp. účast člena) za schválené (tzv. tichá procedura).

Navrhují se řešení v souladu s acquis Unie pro daňové režimy a režimy sociálního zabezpečení uplatňovaná pro zaměstnance ESÚS, kteří mohou být zaměstnáni v kterémkoli z členských států, jejichž území do ESÚS patří. Podobný přístup se navrhuje také v případě pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

V případě odpovědnosti, kde některé místní nebo regionální orgány musí mít podle vnitrostátního práva odpovědnost omezenou a v jiných členských státech naopak odpovědnost neomezenou, se navrhuje vyjít z řešení v oblasti pojištění, jež bylo použito pro konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

Členské státy budou též muset informovat Komisi o veškerých předpisech přijatých za účelem provádění nařízení o ESÚS a každé nově zřízené ESÚS by mělo Komisi pro potřeby zveřejnění v Úředním věstníku informovat o svém účelu a členech.

Další kroky

Tento návrh bude dále během roku projednáván Radou i Evropským parlamentem, své stanovisko k němu bude schvalovat i Výbor regionů. Tzn., že se jedná o prvotní návrh, který podobně jako tomu bylo v minulosti může dostát ještě velmi významných změn.

Již nyní vyplývá z návrhu rámcové pozice ČR k této novele, že se budou diskutovat např. otázky přiměřenosti příspěvků do společného rozpočtu či že nebude ochota podporovat ESÚS zřizované výhradně za účelem řízení budoucích programů spolupráce.

Česká legislativa - zákon č. 154/2009 ke stažení ZDE
Polská legislativa - ustawa o egtc ke stažení ZDE
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.