Webinář Životní prostředí - Odpadové hospodářství

Logo_cz_pl_eu_barevne

V úterý 30.5.2023 od 10:00 proběhl webinář na téma Ochrana životního prostředí – Odpadové hospodářství, třídění odpadu a příklady dobré praxe.

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka ve společnosti. Zejména komunální odpady jsou produktem všech obyvatel. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Dne 1.1.2021 vstoupil v České republice v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.. Pro obce to znamená mnoho nových úkonů s ohledem na povinnost dodržení nastavených minimálních limitů na podíl vytříděného recyklovatelného odpadu a na množství svezeného směsného odpadu. Problematiku odpadů lze řešit i v přeshraničním kontextu. V České republice fungují taktéž zajímavé celospolečenské akce se zapojením obyvatel jako „Ukliďme si Česko“. Cílem webináře je podívat se komplexně na problematiku odpadů z české a polské strany a ukázat příklady dobré praxe, které jsou přenositelné na druhou stranu hranice.

Pozvánka_Životní prostředí -Odpadové hospodářství_30.5.2023
Zaproszenie_Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami 30.5.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou