Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Společné zasedání členů české i polské části Euroregionu Glacensis za účasti významných hostů

Společné zasedání členů české i polské části Euroregionu Glacensis za účasti významných hostů

walzel_02
       Dne 29. dubna 2014 se konalo v centru Walzel Meziměstí na Broumovsku společné zasedání členů české a polské části Euroregionu Glacensis. Zasedání se zúčastnili významní představitelé jako například místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák, maršálek Dolnoslezského vojvodství pan Cezary Przybylski, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D., zástupci Olomouckého kraje a zástupci Libereckého kraje. Samozřejmě nechyběli ani předsedové Euroregionu Glacensis Ing. Miroslav Kocián (předseda české části), Czesław Kręcichwost (předseda polské části), sekretář české části Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek a sekretář polské části Euroregionu Glacensis Radosław Pietuch.
 
      Dříve než se konalo v 11:00 hod. společné zasedání členů české i polské části euroregionu, konal se v 9:30 hod. Regionální kongres české části Euroregionu Glacensis, což je nejvyšší orgán tohoto sdružení, který zasedá vždy min. dvakrát do roka. Regionální kongres řešil zejména realizaci společných projektů Euroregionu Glacensis jako např. nový projekt pro rozvoj cestovního ruchu „Hřebenovka“. Členové byli taktéž informováni o programu Přeshraniční spolupráce na období 2007-2013 tj. Fond mikroprojektů. V současné době bylo proplaceno již 67% alokace pro toto období. Zároveň proběhla zpráva o stavu vyjednávání nového Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR pro období 2014–2020. V současné době se vyjednávají indikátory a rozdělení finančních prostředků do oblastí. Fond mikroprojektů by měl opět pokračovat v následujícím programovacím období a mělo by se čerpat ze dvou prioritních os, a to Ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního dědictví a také z osy Podpora spolupráce institucí.
 
      V 11:00 hod. začalo společné zasedání členů české i polské části euroregionu za účasti významných hostů, kteří přednesli své proslovy směřující k činnosti Euroregionu Glacensis a k přípravě založení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ta představují novou, vyšší dimenzi mezinárodní spolupráce. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit nejen přeshraniční, ale i nadnárodní a meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Jedná se o logické vyústění realizace společného projektu s názvem Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí. Hlavním cílem projektu je vytvoření Strategie integrované spolupráce 2014-2020, která bude zásadním koncepčním dokumentem identifikujícím oblasti možné spolupráce a navrhujícím opatření  pro implementaci. Dalším z cílů projektu je posílení a rozvoj vzájemných vazeb a spolupráce partnerů a vyvážený rozvoj jejich území.  V závěrečné fázi realizace projektu by měly být zahájeny procesní kroky spojené s registrací nového právního subjektu, vedoucím partnerem projektu je Královéhradecký kraj  a ostatní  partneři jsou: Dolnoslezské vojvodství, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Euroregion Glacensis a Euroregion Nisa. Více aktuálních informací naleznete na www.4cbc.eu.
 
      Všichni aktéři jednání, ať už ze strany měst a obcí, tak ze strany krajských samospráv se shodli, že vzájemná spolupráce přináší očekávané efekty a přínosy, je potřebná a žádaná. Hlavním bodem jednání se tak stala diskuse nad názvem budoucího ESÚS. S pracovním názvem "Nové Sudety" však zastupitelstvo Pardubického kraje nesouhlasilo, a tak bylo nutné řešit následující postup. Intenzivně se hovořilo o geografickém významu slova Sudety (les kanců), který se na polské straně běžně užívá a nevyvolává žádné emoce (Sudetská hospodářská komora, Sudetský celní úřad, Rallye Sudety apod.). Název Sudety má dnes v češtině však dva významy. Původním významem slova Sudety, nebo-li Krkonošská-jesenická subprovincie, polsky Sudety, německy Sudeten, je horské pásmo od Drážďanské kotliny po Moravskou bránu. Druhý význam slova Sudety (a v české komunikaci dnes převažující) je část pohraničí Česka, kde do let 1945 - 1946 žili sudetští Němci. V tomto významu je pojem Sudety (německy Sudentenland, polsky kraj Sudetów) spojován s obsazením německými vojsky a následným vysídlením německého obyvatelstva.
      Výsledkem jednání byla dohoda, že název Nové Sudety není možné přijmout, protože by to mohlo negativně ovlivnit činnost  budoucího seskupení, a proto bylo dohodnuto, že vznikne pracovní skupina, která se sejde již začátkem května 2014 a společně s odborníky na marketing bude hledat jiný vhodný název. S tímto výsledkem bylo společné zasedání ukončeno.
 
_ov skladVyužili jsme přítomnosti významných osobností a uskutečnili rozhovor s panem
Ing. Oldřichem Vlasákem,
místopředsedou Evropského parlamentu,
který byl u zrodu Euroregionu Glacensis.
 
Jak vnímáte celkově činnost Euroregionu Glacensis?
Musím říci, že k Euroregionu Glacensis mám blízký vztah. Byl jsem jedním z jeho prvních místopředsedů, aktivně sleduji místní dění a snažím se účastnit nejrůznějších akcí. Pamatuji si, že jsme v počátku řešili, jak tento region bude velký, jak bude daleko do našeho vnitrozemí zasahovat. Navazovali jsme spolupráci s Pardubickým krajem, který tam v počátku nebyl, potom s Olomouckým krajem. Po letech fungování tohoto regionu mohu odpovědně říct, že je to projekt, který má v současné době obrovský smysl. Za totality byly kontakty přes hranice velmi uměle přerušeny a jejich náprava samozřejmě trvá delší dobu. Nejenom vstup do Evropské Unie, ale také využití finančních prostředků na zvýšení spolupráce je proto vhodné. Díky těmto prostředkům dnes můžeme odstranit překážky, které tomu brání, jako například dobudovat hraniční přechody. Nyní se navíc připravuje organizační změna fungování euroregionu, zakládá se Evropské seskupení pro územní spolupráci (tzv. ESÚS). Nový nástroj bude vyžadovat větší koordinaci na úrovni měst, obcí, na úrovni zastupitelstev, ale i jiných partnerů. Je potřeba si uvědomit, že do této oblasti půjdou další finanční prostředky a je škoda jich nevyužít. Evropský parlament totiž schválil navýšení finančních prostředků do oblasti evropské územní spolupráce, specificky pak přeshraniční spolupráce. Je proto potřeba připravovat nové projekty a dokončit ty stávající. Našim cílem je, aby hranice s Polskem byla bez bariér a plně průchozí. To pomůže oběma státům a všem, kteří podél hranice bydlí. 
 
Jak funguje spolupráce mezi Vámi a obcemi daného území?
Znám vlastně většinu starostů. Dříve jsem dělal 10 let předsedu Svazu měst a obcí, takže se s nimi znám. Dodnes jsem zastupitelem a jsem aktivní v komunální politice. Vím tak, jaké mají obce a města problémy. Kontakty s obcemi potřebuji i pro svoji práci v Bruselu. Byl jsem tady několikrát a spolupracujeme skutečně dlouhodobě.
 
 Jak hodnotíte činnost Euroregionu Glacensis?
Chválím Euroregion Glacensis za hospodaření. Jste v plusu a máte rezervu, což je velmi správné. Díky euroregionu se realizovala celá řada dobrých projektů, na které můžeme být všichni oprávněně pyšní.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis

Fotogalerie ze společného setkání členské základny

P1010016
P1010031
P1010027
P1010021
P1010020
P1010019
P1010015
P1010010
P1010009
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM