Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Časová způsobilost výdajů v rámci FMP

Časová způsobilost výdajů v rámci FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
 
na základě stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Programu si Vás dovolujeme upozornit na upřesnění výdajů v rámci Fondu mikroprojektů z hlediska časové způsobilosti.
 

Z hlediska časového jsou výdaje na mikroprojekt způsobilé ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti v monitorovacím systému MS2014+ a zároveň od data zahájení fyzické realizace mikroprojektu, tzn., že v mezidobí ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti v monitorovacím systému MS2014+ do data zahájení fyzické realizace mikroprojektu budou vykázané výdaje posouzeny Správcem FMP jako nezpůsobilé z časového hlediska.  

Toto stanovisko je platné a účinné od 12.12.2017.

 

Více informace najdete v přiloženém Výkladovém stanovisku Správce FMP k časové způsobilosti výdajů.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

 

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.