Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Obec Otovice - nový člen Euroregionu Glacensis

Obec Otovice - nový člen Euroregionu Glacensis

Otovice

26.9.2011

Obec Otovice leží v severovýchodní části Královéhradeckého kraje v oblasti Broumovského výběžku. V současné době se obec rozkládá v délce 4 km podél řeky Stěnavy, zasahuje až ke státní hranici s Polskem. Je zde hlášeno 365 obyvatel. 

Ves vznikla asi kolem roku 1253. Původně zde byl jen dvůr, který patřil k Velké Vsi. Postupným zabíráním krajiny břevnovským klášterem docházelo k zakládání vesnic, tedy i Otovic. Název vesnice vznikl pravděpodobně kolem roku 1300 podle zakladatele Oty. Původními obyvateli vesnice byli Němci. V roce 1789 zde byla otevřena německá obecná škola, která sloužila až do roku 1944.

V roce 1889 přijel do vsi první osobní vlak. Po vzniku Československa žila ve vsi česká menšina, byli to převážně zaměstnanci celnice a finanční stráže. Obec bývala dost bohatá, protože zde byla velmi úrodná půda. Svou roli sehrála i dráha, která přes Otovice pokračovala až do Klodzka. V obci se také těžil vápenec a pálilo se zde vápno. Obec měla svoji cihelnu, několik hospod a mlýnů, pilu a byla zde zastoupena téměř všechna řemesla.

České obyvatelstvo je v obci od roku 1945, kdy začalo osídlování pohraničí. V obci není žádný průmysl, převažuje zemědělská výroba.

Osu větší části zastavěného území Otovic tvoří silnice II/302 spojující Polsko s Broumovem a Meziměstím. Paralelně se silnicí II/302 prochází údolím řeky Stěnavy také železniční trať z Meziměstí, která nyní končí ve středu obce. Poslední pravidelný vlak zde projel v roce 2005.

Zastavěné území obce je tvořeno z velké části lidovou architekturou, charakteristickou pro tuto oblast.

Dominantou centra obce je barokní kostel svaté Barbory. Kostel byl postavený patrně podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Podle dochovaných záznamů bylo s jeho stavbou na místě původní dřevěné kaple započato v roce 1725, kostel byl vysvěcen v roce 1726 a o rok později i dokončen. Původní dřevěný kostelík, patřící protestantům byl v roce 1724 zbourán. V roce 1926 byl u kostela postaven památník padlých v 1. světové válce, jehož autorem je trutnovský sochař Emil Schwantner.

Na úplném konci Otovic po pravé straně řeky Stěnavy stojí barokní mlýn zvaný Umlaufův. Nedochovaná mlýnice je datována rokem 1776, klenák nad sklepem nese dokonce letopočet 1772. V objektu se dochovaly i klenuté stropy a další původní architektonické prvky, především však jeho celkový ráz včetně reprezentativního loubí. Ostění a zárubně, ale i dekorace fasády jsou zhotoveny z červeného pískovce, pro Broumovsko typického. Mlýn je budovou s největším užitím červeného pískovce na Broumovsku. V nice nad římsou je osazena skvostná soška sv. Floriána, jež pyšně vévodí štítu obytné části mlýna.

V Obci Otovice působí několik spolků, které se podílejí na udržování společenských tradic v obci. Sbor dobrovolných hasičů pořádá mimo jiné tradiční pálení čarodějnic, hasičské soutěže, akce pro děti a dospělé. Dále zde je Tělovýchovná jednota Sokol, která se účastní soutěží v kopané. Do společenského a kulturního života obce  se velmi zapojuje Klub důchodců, který během roku pořádá různé výstavy a posezení pro občany. Mezi ostatní spolky v obci patří Svaz chovatelů, myslivci.

V obci se konají bály, karnevaly, tradicí se stala oslava dne matek. V letošním roce se podařilo uspořádat česko-polský den dětí. V adventním období se každoročně rozsvěcuje vánoční stromek v centru obce a večer na  Štědrý den se téměř celá vesnice schází v kostele na „štědrovečerní zpívání“.

Největším problémem současné obce je odliv mladé generace. Pro vedení obce bude největším úkolem vytvořit takové podmínky, které tomuto trendu zabrání.
01. Memorial to victims of World War I
02. St. Barbora Church
03. Umlauf’s Mill
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM