Euro Region
English Polski

Výzva, termíny FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

vyhlásil dnem 5.5.2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty.

Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období, příjem žádostí je průběžný.

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy.

O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor.

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, bude Správce Fondu vždy pro každé kolo výzvy usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů.

 

Zpracování projektové žádosti:

Vhodní žadatelé předkládají projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se Směrnicí pro žadatele, prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Dokumentace:

Hlavním dokumentem je Směrnice pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis včetně všech příloh. Tento dokument je ke stažení v sekci Žadatel“.

Projektové žádosti musí být dále předloženy a realizovány v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi, mj. také v souladu se Strategií Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis pro období 2014-2020. Tato strategie je ke stažení v sekci "Žadatel".

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Termíny aktuálních výzev:  

10. kolo výzvy FMP (PO4):

 
Od  31. 10. 2020 je vyhlášena 10. výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů - tato výzva je určena pouze pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 4. Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 30.4.2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu září 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.
 

10. kolo výzvy FMP (PO2):

 

Od 8.3.2021 je vyhlášena 10. výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů – tato výzva je určena pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 2 s podmínkou, že předložené projektové žádosti musí obsahovat pouze indikátor 91001 „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví. Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 30.6.2021. Mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.

Upozornění pro žadatele: jedná o zbytkovou alokaci v PO2 a při schválení mikroprojektů bude sestaven seznam rezervních/náhradních projektů. Smlouvy o financování mikroprojektu s úspěšnými žadateli budou uzavírány postupně, jak se budou vracet finance do Fondu mikroprojektů z ukončených projektů, tj. úspory.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu října 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

Definice indikátoru „elementy infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví (kód indikátoru 91001) v PO2:

Element je zde chápán jako konkrétní, zpravidla hmotný prvek nebo soustava dílčích prvků, který zpřístupní / usnadní poznání a využití konkrétní součásti společného přírodního a kulturního dědictví. Např. infrastruktura nacházející se v oblastech a směřující k objektům, které lze považovat za součást dědictví – cyklostezky, naučné stezky a další infrastruktura a vybavení, které přiblíží přírodní a kulturní dědictví návštěvníkům; může se také jednat i o prostory shromažďující a zpřístupňující dědictví společného regionu – např. muzea. Mohou to být i nehmotné prvky např. databáze a další nástroje, jejichž prostřednictvím bude možné poznávat společné přírodní a kulturní dědictví i prostřednictvím vzdáleného přístupu apod. Pokud se bude jednat o sadu jednotlivých (obvykle drobnějších) prvků infrastruktury, které spolu tvoří nějaký logický či vzájemně se doplňující celek, soustavu příbuzných elementů, pak bude do indikátoru započítán pouze jako jeden (např. jednotlivé prvky venkovního inventáře v areálu kulturní památky, které mají usnadnit a zpřístupnit památku dalším skupinám – např. stojany pro kola, drobnější infrastruktura usnadňující návštěvu kulturní památky pro hendikepované apod.), stejně tak pokud bude součástí projektu nějaká nosná infrastruktura (např. cyklostezka), u níž bude umístěn drobnější inventář (např. stojany pro kola, informační tabule apod.), jedná se o jeden prvek tvořící logický celek umožňující jako celek poznání příslušné součásti dědictví.

 

Nejzazší termín ukončení realizace mikroprojektů: 

Vzhledem k tomu, že programové období 2014-2020 se pomalu blíží ke svému konci, dovolujeme si upozornit žadatele, že nejzazší termín ukončení realizace každého mikroprojektu musí být nastaven nejpozději do 31.12.2022. Delší termín není možné uvést do projektové žádosti, ani není možné žádat o prodloužení termínu realizace déle než do 31.12.2022. Do tohoto termínu musí být všechny projektové aktivity zrealizovány, následně nejpozději do 30 dní od ukončení realizace je třeba předložit vyúčtování mikroprojektu. Děkujeme za pochopení.

Termíny Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis: dne 5.5.2016

Kolo výzvy

Zahájení kola výzvy

Ukončení kola výzvy

Termín zasedání EŘV

Podmínky

1.

5.5.2016

15.7.2016

1. EŘV - 25.10.2016

bez omezení

2.

16.7.2016

30.11.2016

2. EŘV - 14.3.2017

s omezením - pouze pro „nové žadatele“

3.

1.12.2016

31.3.2017

3. EŘV - 29.6.2017

s omezením - délka realizace mikroprojektu max. 12 měsíců

4.

 1.4.2017

31.10.2017

4. EŘV - 23.2.2018 

s omezením - pouze pro mikroprojekty typu B a C

5. (mimořádné - PO 2)

 26.2.2018

30.5.2018

5. EŘV - 1.10.2018 

 s omezením - pouze na polské straně a pro mikroprojekty v prioritní ose 2 (typ A s PL VP; typ B s PL žadatelem a partnerem z jiného euroregionu; typ C s PL žadatelem)

5. (PO 4)

1.11.2017

30.9.2018

6. EŘV - 14.2.2019 

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

6.

 1.10.2018

30.5.2019

7. EŘV - 11.10.2019

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

7.

31.5.2019

31.10.2019

13.3.2020 - ZRUŠENO! stanoven nový termín 18.6.2020

s omezením - mikroprojekty v prioritní ose 4 + mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou

8. (PO 2)

9.12.2019 

31.3.2020 

8. EŘV - 18.6.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

8. (PO 4)

 1.11.2019

původně 30.4.2020 - prodlouženo do 3.7.2020

9. EŘV - 23.10.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 4)

4. 7. 2020 

30. 9. 2020 

10. EŘV - 5.3.2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 2)

4. 7. 2020 

30. 10. 2020 

10. EŘV - 5.3.2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

10. (PO 4) 

 31.10.2020

30.4.2021

11. EŘV - září 2021

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4

10. (PO 2)

8.3.2021

30.6.2021

12. EŘV - říjen 2021

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91001 "elementy infrastruktury zvyšující/zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví"

11. (PO 4)

1.5.2021

31.10.2021

13. EŘV - únor 2022

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4

 

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 534 615. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není povinné předem zasílat projektové záměry prostřednictvím formuláře jako u individuálních projektů "velkého" Programu Interreg V-A a zároveň nejsou povinné osobní konzultace. Osobní konzultace v rámci FMP jsou však doporučovány.

Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili formulář „Konzultační list projektového záměru“. Formulář je k dispozici v sekci Žadatel. Konzultační list není podmínkou pro konzultaci, ale jeho vyplněním a předložením bude usnadněna konzultace Vašeho projektového záměru.

 

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech na česko-polské hranici v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 
Pro žadatele,  kteří připravují partnerský mikroprojekt (typ B) s partnerem z území jiného euroregionu, je důležité mít přehled o termínech předkládání projektových žádostí a zasedání EŘV v euroregionu svého partnera. Partneři připravující partnerský mikroprojekt tak mohou po seznámení se s termíny Fondu mikroprojektů v obou "jejich" euroregionech snadněji naplánovat zahájení a dobu realizace mikroprojektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u "svého" Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech jsou ke stažení zde - aktualizované ke dni 6.4.2021.

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.