Euro Region
Čeština English

Informacje o programie

Logo_cz_pl_eu_barevne

Interreg V-A Česká republika – Polsko, to byl název pro program přeshraniční spolupráce mezi Českou a Polskou republikou pro období 2014 - 2020. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko navazoval na předchozí obdobné programy (Phare Credo a Phare CBC, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007-2013). I nadále se Program zaměřoval na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou a byl určený pro podporu a rozvoj česko-polského příhraničí a přeshraniční spolupráce.

Část prostředků Programu byla vyčleněna k využití a podpoře malých projektů – mikroprojektů, které byly realizovány prostřednictvím tradičního nástroje pro navazování spolupráce komunit, a to Fondu mikroprojektů.

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu mikroprojektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního významu a vykazují přeshraniční dopad. Hlavním cílem Fondu mikroprojektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Finanční prostředky určené k využití v rámci Fondu mikroprojektů v období 2014-2020 tvořily 20% prostředků Programu, celkem 45.244.343 EUR. Prostředky byly dále rozděleny na jednotlivé Správce Fondu - celkem 6 euroregionů na česko-polské hranici.

Finanční alokace Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Glacensis:

česká strana               4.952.436 EUR

polská strana              4.895.947 EUR

Celkem                       9.848.383 EUR

Fond mikroprojektů 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko byl v Euroregionu Glacensis vyhlášen dne 5.5.2016 a ukončen ke dni 31.10.2023. Za toto 7,5leté období bylo v Euroregionu Glacensis smluvně uzavřeno a podpořeno 526 mikroprojektů. V rámci FMP v Euroregionu Glacensis bylo možné podpořit mikroprojekty, jejichž zaměření naplňovalo prioritní osu 2 nebo prioritní osu 4.

Přehled podpořených projektů FMP v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 je k dispozici v sekci Schválené projekty.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM