Euro Region
English Polski
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Publicita

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Všichni žadatelé a koneční uživatelé jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace mikroprojektu.

Žadatel/konečný uživatel je v rámci propagace mikroprojektu povinen zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se mikroprojektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Konečný uživatel za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný mikroprojekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

Požadavky na dodržení odpovídající publicity mikroprojektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru.

V případě nedodržení pravidel publicity je toto považováno na nesplnění podmínek Smlouvy o financování mikroprojektu, které má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených finančních prostředků.

Veškeré povinnosti týkající se propagace mikroprojektu jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, v Příručce pro konečné uživatele, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a v Pravidlech užití logotypů.

 

Pro umístění log a jejich vzájemné kombinování při naplňování informačních a komunikačních předpisů platí mj. následující pravidla:
 •  Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u vydaných propagačních materiálů (např. mapy, publikace, brožury, informační tabule, letáky, pozvánky, plakáty, DVD, bannery apod.)
 •  Umístění publicity formou potisku je nutné vždy také u propagačních předmětů či cen a darů (např. hrnky, termohrnky, cyklistické lahve, ručníky, bloky, desky, tužky, pastelky, propisky, klíčenky, přívěšky, flashky, tašky, hračky, trička, rozlišovací dresy apod.)

Upozornění: Na všech těchto výše uvedených výstupech není možné umístit publicitu formou samolepky.

 

Legislativní rámec:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 821/2014

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li budou výstupy mikroprojektu tištěny barevně nebo černobíle.

Pravidla užití logotypů

 

V rámci FMP existují dvě verze použití povinných propagačních opatření:

 

1. Kompletní publicita FMP v Euroregionu Glacensis

Kompletní znaky publicity musí obsahovat:

 • Logo CZ-PL s povinným třířádkovým textem + znak EU s povinným třířádkovým textem v bílém podkladovém obdélníku
 • Logo Euroregionu Glacensis
 • Věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Upozornění: Nejmenší použitelná velikost loga CZ-PL+EU je 10 mm výšky podkladového bílého obdélníku.  

 

Vizualizace barevné varianty:

Publicita FMP - komplet, barevná jpg11
 
Vizualizace černobílé varianty:
Publicita FMP - komplet, černobílá jpg11

 

 

2. Zkrácená verze publicity (pro malé propagační předměty)

 
V případě malých propagačních předmětů může být použita zkrácená verze publicity, a to z důvodu čitelnosti a přehlednosti. Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje jsou na daný předměty vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný.
 

Znaky publicity pro malé propagační předměty musí obsahovat:

 • Logo CZ-PL + znak EU s dvojjazyčným textem „Evropská unie/Unia Europiejska“ v bílém podkladovém obdélníku

Upozornění: Nejmenší použitelná velikost loga CZ-PL+EU je 15 mm výšky podkladového bílého obdélníku. Pokud na malých propagačních předmětech budou umístěna loga/znaky jiných subjektů, musí být v tomto případě uvedena kompletní publicita, nestačí pouze tato zkrácená verze.

 
Vizualizace barevné varianty:
Publicita FMP - malé, barevné - jpg
 
 
 
 
Vizualizace černobílé varianty:
Publicita FMP - malé, černobílé - jpg
 
Ke stažení:
 
 

V obou těchto případech při užití publicity platí dále následující podmínky:

 • Bílý podkladový obdélník musí být použit vždy na všech barevných podkladech (tj. bílé orámování, pokud je podklad předmětu jiný než bílý)
 • V případě použití jiných log/znaků/symbolů ostatních subjektů je nutné, aby velikost všech těchto log/znaků/symbolů byla maximálně stejně vysoká jako vyžadovaná publicita v rámci FMP (loga ostatních subjektů nesmí být vyšší než povinná publicita v rámci FMP)
 • Všechna povinná propagační opatření jsou na daný předmět vytisknuta tak, aby text byl vždy čitelný, přehledný, srozumitelný a musí být umístěna na viditelném místě
 • V případě vícestránkových tištěných materiálů musí být publicita uvedena na vnější obálce (tzn. na přední nebo zadní straně obálky propagačního materiálu, tj. 1. nebo 4. strana obálky).
 • Je-li publicita umístěna na internetové stránce, musí být vizuální značení vždy viditelné již při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
 • Logo EU je přípustné pouze ve dvou barevných variantách: 1. bílá plocha černě ohraničeného obdélníku s černými hvězdami (bude použito pouze na jednobarevný tisk); 2. modrá plocha obdélníku se žlutými hvězdami (bude použito na vícebarevný tisk)
 • Znak EU musí být umístěn vždy napravo od loga Programu CZ-PL

  

Jednotlivá loga ke stažení:

 
 
 
 
 

Vzory doporučených dokumentů:

Vzor prezenční listiny

Vzor pozvánky na akci

 

Nejčastější pochybení ze strany žadatelů/konečných uživatelů:

 • není dodržena požadovaná výška log CZ-PL + EU
 • vizuální značení na barevných předmětech/výstupech není umístěno v bílé ochranné zóně
 • v rámci daného výstupu není uvedena kompletní publicita
 • jsou uvedena loga/znaky jiných subjektů, jejichž výška je vyšší než výška log CZ-PL+EU+EURG vyžadovaných v rámci FMP
 • znak EU v barevném provedení je zobrazen s bílými hvězdami, nebo je zobrazen na černém pozadí s bílými hvězdami
 • v rozhlasovém spotu není sdělena věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
 • placená inzerce neobsahuje kompletní publicitu vyžadovanou v rámci FMP
Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Euroregio
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.