Euro Region
English Polski

Publicita

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Všichni žadatelé a koneční uživatelé jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace mikroprojektu.

Žadatel/konečný uživatel je v rámci propagace mikroprojektu povinen zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se mikroprojektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Konečný uživatel za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný mikroprojekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

Požadavky na dodržení odpovídající publicity mikroprojektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru.

V případě nedodržení pravidel publicity je toto považováno na nesplnění podmínek Smlouvy o financování mikroprojektu, které má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených finančních prostředků.

Veškeré povinnosti týkající se propagace mikroprojektu jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, v Příručce pro konečné uživatele, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a v Pravidlech užití logotypů.

 

Pravidla pro správné zajištění publicity:

 
- Při užití všech log je třeba zachovat jejich dostatečnou čitelnost, přehlednost, srozumitelnost, tzn. nelze používat menší rozměr, než je uveden v příslušném manuálu "Pravidla užití logotypů" - ke stažení níže.
 
- Nedílnou součástí log ve všech datových formátech a variantách je bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku (taktéž nazývaná jako "bílý podkladový obdélník" nebo "bílá ochranná zóna"), která odděluje vlastní kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text.
 
- Loga musí být vždy umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
 
- Logo Programu a logo EU tvoří pevný celek s neměnným vzájemným umístěním a proporcemi (logo EU musí být umístěno vždy napravo od loga Programu).
 
- Jsou-li kromě loga Evropské unie zobrazena také další loga/znaky/symboly jiných subjektů, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log/znaků/symbolů (tedy není umožněno, aby ostatní loga byla větší než logo EU).
 
- Je-li publicita umístěna na internetové stránce, musí být vždy viditelná již při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
 
- V případě vícestránkových tištěných materiálů musí být publicita vyobrazena na vnější obálce (tzn. na přední nebo zadní straně obálky daného materiálu, tj. 1. nebo 4. strana obálky).
 
- Na akcích v rámci mikroprojektu je nutné umístit na viditelné místo vlajku Evropské unie.
 
- Po dobu realizace mikroprojektu je třeba umístit na dobře viditelném místě (v místě realizace) alespoň jeden plakát minimálně velikosti A3, který musí obsahovat informace o mikroprojektu a kompletní znaky publicity - doporučený "vzor plakátu A3" je ke stažení níže.
 
- V případě placených rozhlasových spotů je nutné na podporu upozornit formulací "Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis".
 
 - Nezapomeňte zrealizovat propagační a informační opatření, které jste uvedli do své projektové žádosti!!! Toto podléhá kontrole ze strany Správce Fondu při kontrole Zprávy o realizaci (jsou porovnávána opatření uvedená v projektové žádosti se skutečně zrealizovanými).
 
 
 
Umístění publicity formou potisku:
 
- Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u vydaných propagačních materiálů (např. mapy, publikace, brožury, informační tabule, letáky, pozvánky, plakáty, DVD, bannery apod.)
 
- Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u všech propagačních předmětů (např. hrnky, termohrnky, cyklistické lahve, ručníky, bloky, desky, tužky, pastelky, propisky, klíčenky, přívěšky, flashky, tašky, hračky, trička, rozlišovací dresy apod.)
 
- Umístění publicity formou potisku je nutné také použít vždy u jakýchkoliv omyvatelných předmětů  (např. skleničky, hrnky, cyklolahve apod.)

 

Upozornění: Na všech těchto výše uvedených výstupech není možné umístit publicitu formou samolepky.

Z tohoto důvodu doporučujeme volit takové propagační předměty, u kterých je potisk proveditelný a finanční náklady na pořízení propagačního předmětu jsou adekvátní aktivitám a cíli konkrétního mikroprojektu!

 

 

Legislativní rámec:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 821/2014

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li budou výstupy mikroprojektu tištěny barevně nebo černobíle:

Logo EU je přípustné pouze ve dvou barevných variantách:

1. nebarevné (černobílé, monochromatické) vyobrazení - logo EU jako bílé pole s černými hvězdami

2. barevné vyobrazení - logo EU jako modré pole se žlutými hvězdami

Pravidla užití logotypů

 

 

V rámci FMP existují dvě verze použití povinných propagačních opatření:

 

1. Kompletní publicita FMP v Euroregionu Glacensis

Kompletní znaky publicity musí obsahovat:

 • Logo Programu s povinným třířádkovým textem + logo EU s povinným třířádkovým textem v bílém podkladovém obdélníku (bílá ochranná zóna)
 • Logo Euroregionu Glacensis
 • Věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Upozornění: Nejmenší použitelná velikost loga Programu+EU je 10 mm výšky podkladového bílého obdélníku.  

 

Vizualizace barevné varianty:
 
Publicita FMP - komplet, barevná (png)
 
 
 
Vizualizace černobílé varianty:
 
Publicita FMP - komplet, černobílá (png)

 

 

2. Zkrácená verze publicity (pro malé propagační předměty)

 
V případě malých propagačních předmětů může být použita zkrácená verze publicity, a to z důvodu čitelnosti a přehlednosti. Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje jsou na daný předměty vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný.
 

Znaky publicity pro malé propagační předměty musí obsahovat:

 • Logo Programu + logo EU s dvojjazyčným textem „Evropská unie/Unia Europiejska“ v bílém podkladovém obdélníku (bílá ochranná zóna)

Upozornění: Nejmenší použitelná velikost loga Programu+EU je 15 mm výšky podkladového bílého obdélníku. Pokud na malých propagačních předmětech budou umístěna loga/znaky jiných subjektů (nebo další/jiný text), musí být v tomto případě uvedena kompletní publicita, nestačí pouze tato zkrácená verze.

 
Vizualizace barevné varianty:
Publicita FMP - zkrácená, barevná (png)
 
 
 
 
Vizualizace černobílé varianty:
Publicita FMP - zkrácená, černobílá (png)

  

Jednotlivá loga ke stažení:

 
 
 
 
 
 

Kompletní publicita FMP ke stažení:

 
 
 
 
 

Vzory doporučených dokumentů:

Vzor prezenční listiny

Vzor pozvánky na akci

Vzor plakátu A3 - DOPORUČENÝ VZOR KE STAŽENÍ

 

Nejčastější pochybení ze strany žadatelů/konečných uživatelů:

 • není dodržena požadovaná výška log Programu + EU
 • vizuální značení na barevných předmětech/výstupech není umístěno v bílé ochranné zóně
 • v rámci daného výstupu není uvedena kompletní publicita
 • jsou uvedena loga/znaky jiných subjektů, jejichž velikost je větší než výška či šířka log Programu+EU
 • znak EU v barevném provedení je zobrazen s bílými hvězdami, nebo je zobrazen na černém pozadí s bílými hvězdami
 • v rozhlasovém spotu není sdělena věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
 • placená inzerce neobsahuje kompletní publicitu vyžadovanou v rámci FMP
Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.