Euro Region
Čeština English

Promocja

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu jsou upravena v čl. 115 Nařízení (EU) č. 1303/2013 a v příloze č. XII tohoto Nařízení. Problematiku publicity dále upravuje Kapitola II prováděcího Nařízení (EU) č. 821/2014 a příloha č. II tohoto Nařízení.

Publicitní činnosti jsou prováděny všemi projektovými partnery. Žadatel/konečný uživatel je povinen v rámci propagace projektu zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se projektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Konečný uživatel za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

V případě, že má konečný uživatel vlastní internetovou stránku, zveřejní na ní stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je daný projekt financován z prostředků EU.

 

Legislativní rámec:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 821/2014

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li budou výstupy mikroprojektu tištěny barevně nebo monochromaticky (černobíle/modrobíle):

Pravidla užití logotypů - platné od 1. 2. 2019

Pravidla PUBLICITY (kapitola 4.6 PPP) - aktualizace od 16.12.2019

Pravidla publicity v kostce

 

Náležitosti publicity:

Všichni koneční uživatelé jsou povinni uvést finanční spoluúčast Evropské unie na svém podporovaném projektu. Tato povinnost se vztahuje na uveřejněné materiály, prezentace, internetové stránky nebo publikace, jež mají souvislost s podporovaným projektem.

Existují dvě varianty použití log - s platností od 1. 2. 2019:

- 1. plná verze loga (povinná či doporučená)

- 2. zkrácená verze loga

 

1. Plná verze loga - POVINNÁ

 
Vizualizace barevné varianty:
Logo_cz_pl_eu_barevne
 
Vizualizace monochromní varianty (černobílá):
Logo_cz_pl_eu_monochrom
 
Vizualizace monochromní varianty (modrobílá):
Logo cz-pl eu monochrom - modrobílá

 

 

1. Plná verze loga - DOPORUČENÁ

Oproti povinné verzi obsahuje navíc tato doporučená varianta logo Euroregionu Glacensis, případně také větu o spolufinancování.
 
Vizualizace barevné varianty:
Publicita FMP - komplet, barevná (png)
 
Vizualizace monochromní varianty (černobílá):
Publicita FMP - komplet, černobílá (png)

 

 

2. Zkrácená verze loga (pro malé propagační předměty)

 
Zkrácenou verzi loga lze použít na malých propagačních materiálech, kde je omezený prostor.
 
Vizualizace barevné varianty:
Publicita FMP - zkrácená, barevná (png)
  
 
 
 
 
 
 
Vizualizace monochromní varianty (černobílá):
Publicita FMP - zkrácená, černobílá (png)
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizualizace monochromní varianty (modrobílá):
logo cz-pl eu male monochrom - modrobílá
 
 
 

 Umístění log:

 
Pro umístění log a jejich vzájemné kombinování při naplňování informačních a komunikačních předpisů platí následující pravidla:
 • logo EU musí být umístěno na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat o zdroji financování projektu
   
 • v případě, že jsou logo EU, odkaz na EU a EFRR uvedeny na internetové stránce, musí být:
   
  - barevné provedení loga EU s odkazem na EFRR a podle technických možností také logo Programu viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky
  - odkaz na EFRR viditelný na stejné internetové stránce
   
 •  při kombinaci log musí být logo EU (tj. vlajka EU bez doprovodného textu) minimálně stejně veliké, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log (např. logo Programu či ostatních subjektů) 
   
 • v případě tištěných médií (např. publikace, letáky apod.) musí být loga vyobrazena na vnější obálce
   
 • v textech pro informační a komunikační opatření k danému projektu se vypíše označení „Evropská unie
   
 • účastníky projektu je nutno o podpoře Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj informovat. Odpovídající odkaz (informaci, heslo) je nutno umístit i na potvrzení a osvědčení o účasti
   
 • na akcích (např. konference), je nutno zviditelnit vlajku Evropské unie
   
 • v tiskových zprávách a veřejných interview je na podporu získanou z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj nutno upozornit odpovídajícími formulacemi
   
 • vztahuje-li se informační nebo komunikační opatření k jednomu nebo několika projektům, spolufinancovaných z více než jednoho fondu, lze odkaz na EFRR nahradit odkazem na fondy ESI
   
 • u předmětů trvalejší povahy (např. tužky, trička, tašky, bloky, hračky apod.) musí být logo EU součástí předmětu, nestačí jejich uvedení jen na obalu propagačního předmětu
   
 • doporučuje se loga EU a programu uvádět v jednom řádku a jiná loga v jiném řádku

 

ŘO dále doporučuje při použití loga EU řídit se také následujícími zásadami:

 • u předmětů, kde je obal součástí propagačního předmětu (např. kazeta s medailí, krabička s CD bez potisku - je-li na CD potisk s textem či jinými logy, musí být natištěna i povinná publicita), může být logo uvedeno na obalu
   
 • logo lze také umístit na předmět pomocí samolepky, pokud není svojí podstatou propagačním předmětem (např. lampa se samolepkou)
   
 • v případě pořizování vybavení platí pravidlo, že není nutné označovat ty předměty, které nejsou určené cílové skupině nebo veřejnosti, ale jsou primárně určeny projektovým partnerům (např. HW vybavení pro administraci projektu, vybavení kanceláře pro administraci projektu apod.). Dále není nezbytné označovat vybavení určené pro cílovou skupinu či veřejnost, pokud toto vybavení tvoří soubor předmětů a publicita je v místě, kde se vybavení nachází zajištěna hromadně např. informační cedulí, plakátem A3 apod. (např. v učebně vytvořené v rámci projektu není nutné označovat každý kus nábytku nebo techniky, pokud je v učebně umístěna informační cedule splňující náležitosti publicity)

  

 Způsob zajištění publicity:

 U všech projektů mají projektoví partneři po dobu realizace projektu povinnost umístit na dobře viditelném místě alespoň jeden plakát (minimálně velikosti A3), který musí obsahovat:

- informace o projektu 

- logo EU s odkazy na EU a EFRR

Dále jsou projektoví partneři povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci Programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Např.:

 • v případě seminářů, workshopů, školení, konferencí, výstav, veletrhů použitím plakátu, roll-upu, označením vystavovaných předmětů, polepu stánku, uvedením výše popsaných náležitostí na pozvánkách, podkladech apod.
   
 • v případě menších infrastrukturních projektů použitím informační cedule v průběhu realizace projektu a pamětní desky po skončení realizace projektu v místě infrastruktury apod.
   
 • internetové stránky projektu
   
 • inzerce (v novinách, rozhlase, TV)
   
 • informační a komunikační materiál vyrobený v rámci realizovaného projektu (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, atd.)

 

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování z EFRR, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu, který je součástí projektové žádosti. Je proto vhodné, aby projektový partner s příslušným Správcem Fondu konzultoval již při přípravě projektové žádosti, jaké povinnosti týkající se propagace bude muset splnit, pokud mu bude dotace udělena, a tyto aktivity zahrnul do rozpočtu.

 

 

 Ze zkušeností Správce FMP - rady a tipy:

 
 • Pokud na malých propagačních předmětech budou umístěna loga/znaky jiných subjektů (nebo další/jiný text), musí být v tomto případě uvedena plná verze loga, nestačí pouze zkrácená verze loga.
 • Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje (resp. plná verze loga) jsou na daný předměty vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný
 • Požadavky na dodržení odpovídající publicity mikroprojektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru.
 • V případě nedodržení pravidel publicity je toto považováno na nesplnění podmínek Smlouvy o financování mikroprojektu, které má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených finančních prostředků.
 • Při užití všech log je třeba zachovat jejich dostatečnou čitelnost, přehlednost, srozumitelnost, tzn. nelze používat menší rozměr, než je uveden v příslušném manuálu "Pravidla užití logotypů".
 • Loga musí být vždy umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
   
 • Nezapomeňte zrealizovat propagační a informační opatření, které jste uvedli do své projektové žádosti!!! Toto podléhá kontrole ze strany Správce Fondu při kontrole Zprávy o realizaci (jsou porovnávána opatření uvedená v projektové žádosti se skutečně zrealizovanými).

  

Nejčastější pochybení v oblasti publicity:
 • není dodržena požadovaná výška log Programu + EU dle dokumentu Pravidla užití logotypů
 • publicita na vícebarevném pozadí nebo v případě špatně rozlišitelného pozadí (neexistence kontrastu) nejsou loga umístěna na bílé podkladové ploše ve tvaru obdélníku (taktéž nazývané jako "bílý podkladový obdélník" nebo "bílá ochranná zóna"), která odděluje vlastní kresbu log od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor
 • v rámci daného výstupu, kde není omezený prostor, není uvedena plná verze loga (ale pouze zkrácená verze)
 • jsou uvedena loga/znaky jiných subjektů, jejichž velikost je větší než výška či šířka vlajky EU
 • v rozhlasovém spotu není sdělena věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
 • placená inzerce neobsahuje plnou verzi loga

 

Umístění publicity formou potisku:
 • Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u vydaných propagačních materiálů (např. mapy, publikace, brožury, informační tabule, letáky, pozvánky, plakáty, DVD, bannery apod.)
 • Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u všech propagačních předmětů (např. hrnky, termohrnky, cyklistické lahve, ručníky, bloky, desky, tužky, pastelky, propisky, klíčenky, přívěšky, flashky, tašky, hračky, trička, rozlišovací dresy apod.)
 • Umístění publicity formou potisku je nutné také použít vždy u jakýchkoliv omyvatelných předmětů (např. skleničky, hrnky, cyklolahve apod.)

Upozornění: Na všech těchto výše uvedených výstupech není možné umístit publicitu formou samolepky.

Z tohoto důvodu doporučujeme volit takové propagační předměty, u kterých je potisk proveditelný a finanční náklady na pořízení propagačního předmětu jsou adekvátní aktivitám a cíli konkrétního mikroprojektu!

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM