Euro Region
English Polski

Úvodem

„Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu.
 
„Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány, přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980, se rozhodly vytvořit

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Definice euroregionů

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu - mezinárodního sdružení měst a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje.

Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího. Má zasahovat do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů.

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů  Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk na české straně a powiaty kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a město Wałbrzych na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami.

Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově n. K., kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polského sdružení, a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko.

Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Ve výjimečných případech dochází k souhlasu se členstvím subjektů ležících mimo definované území, jako je například obec Benecko z okresu Semily.
 

Hlavní cíle sdružení

Rozvoj spolupráce obou částí euroregionu na základě Evropské charty přeshraničních regionů. Koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice a České republice.

Podpora rozvoje zejména v těchto oblastech činnosti:
  • územní plánování
  • spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu
  • zachování a zlepšování životního prostředí
  • výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice
  • spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom
  • rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů
  • spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu
  • spolupráce v humanitární a sociální oblasti

Trvalým úkolem Euroregionu Glacensis zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém období a napomáhání integraci na principech subsidiarity v rámci procesu Evropské integrace ČR a PR, navrácení funkce státní hranice nejen jako konce suverénního území státu, ale zejména jako mostu pro setkávání a spolupůsobení dvou národů, které využívají toto specifické geografické položení k zajištění dynamického rozvoje a současně k vytvoření společných trvalých prvků přátelského soužití obou národů.

Touto svou úlohou se Euroregion Glacensis stává zkouškou na společné cestě do euroatlantických struktur a součástí každodenního života.

Území

Členy české části Euroregionu jsou města a obce okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk. Euroregion se nachází ve správním území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.

Kraje Královéhradecký a Pardubický jsou součástí regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, Olomoucký kraj je součástí regionu NUTS II Střední Morava.

Mapu působení Euroregionu Glacensis naleznetezde.

Základní údaje o Euroregionu Glacensis naleznetezde
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM