Euro Region
Čeština English

Informacje o programie

logo czpl pl@2x
 

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Program współpracy transgranicznej Republika Czeska-Polska jest kontynuowany w okresie programowania 2021-2027, będąc kontynuacją poprzedniego programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Nazwa programu na lata 2021-2027 to "INTERREG Czechy - Polska".

Program koncentruje się na regionalnych i lokalnych projektach o znaczeniu transgranicznym, gdzie ponownie silny nacisk położony jest na ich rzeczywisty wpływ transgraniczny. Tylko projekty, które mogą wykazać znaczący pozytywny wpływ na polsko-czeskie pogranicze, zostaną wybrane do finansowania.

Wsparcie z programu skierowane jest głównie do instytucji publicznych i organizacji non-profit. Każdy partner projektu musi zawsze mieć co najmniej jednego partnera projektu z drugiej strony granicy.

Działania finansowane w ramach programu muszą zawsze mieć oddziaływanie transgraniczne, tj. ich wpływ musi być odczuwalny po obu stronach polsko-czeskiej granicy.

W dniu 4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Decyzja wykonawcza Komisji nr C(2022)7169
 
 

Fundusz Małych Projektów 2021-2027

Wdrażanie Funduszu Małych Projektów jest zapisane w Rozporządzeniu UE, a zatem Fundusze są częścią programów transgranicznych w okresie 2021-2027. Administracja i zarządzanie finansowe Funduszem Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 jest znacznie prostsze, ponieważ rozporządzenie wymaga stosowania uproszczonych opcji sprawozdawczości dla wszystkich mniejszych projektów o wartości do 200 000 EUR. Uproszczone opcje sprawozdawczości kosztów obejmują stosowanie kosztów jednostkowych (unit costs), kwot ryczałtowych (lump sums) i stawek zryczałtowanych (flat rates) lub kombinacji wszystkich trzech.

Fundusz Małych Projektów wspiera rozwój turystyki (Priorytet 2) oraz działania miękkie na rzecz współpracy między instytucjami i mieszkańcami (Priorytet 4).

Wierzymy, że popularny instrument Funduszu Małych Projektów będzie nadal umożliwiał wnioskodawcom organizowanie wydarzeń kulturalnych, wymian studenckich, konkursów młodzieżowych i podobnych działań mających na celu promowanie partnerstw lokalnych w okresie programowania 2021-2027. Jednocześnie bardzo popularne wsparcie dla turystyki na czesko-polskim pograniczu będzie kontynuowane w tym okresie. Ponadto pozytywną wiadomością jest to, że administracja zostanie znacznie uproszczona dla wszystkich rodzajów działań.

Fundusz Małych Projektów Euroregionu Glacensis na lata 2021-2027 został ogłoszony i uruchomiony 1 listopada 2023 r.

 

Priorytet 2

Priorytet 2 "TURYSTYKA", CEL 2.1 - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
- Priorytet zarządzany przez Sekretariat Polski Euroregionu Glacensis
 

Priorytet 4

Priorytet 4 "WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW", CEL 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i intytucji pogranicze czesko-polskiego
- Priorytet zarządzany przez czeski Sekretariat Euroregionu Glacensis

 

Alokacja na małe projekty

 
Euroregion Glacensis  Alokacja w EUR  
Priorytet  2 3.280.000
Priorytet  4  4.552.800 
Łacznie 7.832.000 
 
 

  

 

Zakres finansowy dofinansowania z EFRR

Priorytet 2

 • 2 000 - 40 000 EUR dla pojedynczego projektu
 • 4 000 - 80 000 EUR dla projektu z zasadą partnera wiodącego

Priorytet 4

 • 1 000 - 30 000 EUR dla pojedynczego projektu
 • 2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym

Kwota dofinansowania z EFRR

 • Współfinansowanie maks. 80% dotacji z EFRR
 • Dla czeskich wnioskodawców - 20% ze środków własnych
 • Dla polskich wnioskodawców - dofinansowanie z budżetu państwa do 10% WRS (dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego)

Finansowanie

 • Zaliczkowe lub przejściowe finansowanie małych projektów nie jest możliwe.
 • Prefinansowanie małych projektów będzie nadal pochodziło ze środków własnych wnioskodawcy.
 • Wprowadzenie uproszczonych metod sprawozdawczości powinno jednak znacznie przyspieszyć końcową kontrolę małych projektów, a tym samym cały proces zwrotu dotacji.

Typy małych projektów

 • Projekt wspólny z zasadą partnera wiodącego (projekt typu A) - składany jest wspólny wniosek i projekt jest realizowany wspólnie, dopuszczalny jest udział partnerów z innego euroregionu (projekt podlega zasadom FMP zgodnie z Partnerem Wiodącym)
 • Projekt samodzielny (projekt typu C) - mały projekt bez udziału finansowego partnera zagranicznego, partner uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektu, zaangażowany jest wspólny personel.

Okres realizacji

Okres realizacji małego projektu to okres między rozpoczęciem rzeczywistej realizacji małego projektu a zakończeniem rzeczywistej realizacji małego projektu. Okres realizacji małego projektu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy.

 

PRIORYTET 4 - WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW, CEL 4.2

 

Cele FMP w Euroregionie Glacensis na lata 2021-2027

Każdy mały projekt musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego celu FMP Glacensis. Główne cele FMP w Euroregionie Glacensis na lata 2021-2027:
 1. wzmocnienie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, z naciskiem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych i społecznych
 2. wzmocnienie współpracy między instytucjami i obywatelami w nowych obszarach tematycznych
 3. wzmocnienie transgranicznych powiązań między mieszkańcami
 4. wzmocnienie stałych kontaktów między instytucjami
 5. budowanie wzajemnego zaufania między społecznościami zamieszkującymi terytorium EG
 6. poszerzenie grona współpracujących partnerów na terenie EG
 7. wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami
 8. wzmocnienie sieci współpracy międzysektorowej (NGO, sektor prywatny, publiczny)
 9. zmniejszenie postrzeganych uprzedzeń i historycznie narzuconych barier między mieszkańcami Czech i Polski
 10. wznowienie współpracy instytucjonalnej po pandemii COVID-19

Wspierane działania

1.Wsparcie współpracy instytucjonalnej
Wspierane są działania mające na celu tworzenie warunków i zwiększanie gotowości instytucji do współpracy transgranicznej. Finansowane mogą być następujące działania:
 • tworzenie sieci instytucji
 • szkolenia językowe dla pracowników (czeski i polski)
 • wymiana dobrych praktyk
 • staże wymienne dla pracowników instytucji i ich organizacji wspierających

2. Projekty międzyludzkie
Wspierane są działania mające na celu rozwój współpracy oraz wspólne projekty społeczne i kulturalne. Są to działania, które zwiększają poziom wzajemnej wiedzy i zrozumienia, budują zaufanie między społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy i przyczyniają się do spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

Kwalifikowalni beneficjenci

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe)
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • spółdzielnie socjalne

Główne grupy docelowe

 • mieszkańcy regionu transgranicznego
 • turyści i osoby odwiedzające region
 • podmioty, organy i instytucje administracji publicznej
 • pracownicy organów administracji publicznej
 • instytucje systemu edukacji
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Uproszczone metody rozliczania

Administracja i zarządzanie finansowe Funduszem Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 będą znacznie prostsze, ponieważ przepisy UE nakładają obowiązek stosowania uproszczonych metod sprawozdawczości dla wszystkich mniejszych projektów o wartości do 200 000 EUR. Pewna forma uproszczenia będzie zatem stosowana do wszystkich małych projektów. Uproszczona sprawozdawczość ma na celu maksymalne ułatwienie zarówno przygotowania wniosku projektowego, jak i późniejszego końcowego rozliczenia małych projektów. Konkretne dokumenty księgowe nie będą już dokumentowane i kontrolowane w ramach dokumentacji końcowej. W trakcie realizacji projektu Zarządząjący będzie weryfikował, czy projekt jest realizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym - kontrole na miejscu. W trakcie powdrożeniowej kontroli rachunków Zarządząjący zweryfikuje, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym - przedłożenie szczegółowego raportu końcowego i innych dokumentów potwierdzających, list obecności, dokumentacji fotograficznej itp.

Małe projekty skierowane do wąskiej grupy docelowej - Stawka  jednostkowa

W złożonym wniosku projektowym wnioskodawca określa liczbę dni trwania wydarzenia oraz liczbę uczestników, tzw. liczbę osobodni, która w połączeniu z wybranym typem działania tworzy budżet projektu.

Typy działań i stawki na rok 2024:

 • Działania sportowe i działania związków, stowarzyszeń......33,- EUR/osobodzień
 • Obozy i pobyty wymienne.........................................52,- EUR/osobodzień
 • Konferencje i warsztaty............................................49,- EUR/osobodzień
 • Wyjazdy poznawcze/turystyczne, wycieczki, zwiedzanie....40,- EUR/osobodzień
 • Wydarzenia związane z nauczaniem i edukacją................40,- EUR/osobodzień

Obowiązkowa promocja – Kwota ryczałtowa...........................39,- EUR/projekt

Małe projekty skierowane do szerokiej grupy docelowej - Projekt budżetu (draft budget)

Mogą to być poniższe wydarzenia:

 • festiwale i koncerty
 • targi i jarmarki
 • dożynki
 • publiczne festyny
 • działania sportowe o charakterze masowym bez konieczności rejestracji

Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy budżet dla dwóch pozycji budżetowych dla dwóch kategorii kosztów:

 • usług zewnętrznych
 • wyposażenia

Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów z tych dwóch sprawdzonych kategorii - 20% kosztów personelu, a następnie z kosztów personelu 15% koszty administracyjne oraz 15% koszty podróży.

Pozostałe małe projekty w ramach priorytetu 4 - Projekt budżetu (draft budget)

W ramach FMP mogą być realizowane także inne małe projektu, o ile takie projekty mieszczą się w zakresie i celach danego FMP - może to dotyczyć np. opracowań studyjnych, folderów lub publikacji.

Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy budżet dla dwóch kategorii kostów:

 • usług zewnętrznych
 • wyposażenia

Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów - 20% od sumy kosztów rzeczywistych na koszty personelu, a następnie z kosztów personelu 15% koszty administracyjne oraz 15% koszty podróży.

Wskażniki produktu i rezultatu w FMP

Wnioskodawca musi wybrać następujące wskaźniki zgodnie z charakterem działań związanych z jego małym projektem:

 • małe projekty do wąskiej grupy docelowej (stawki jednostkowe)
  • wskaźnik produktu 914101 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
  • wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami
  • wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
 • małe projekty do szerokiej grupy docelowej (metoda draft budget)
  • wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami
  • wskaźnik produktu 914001 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
  • wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
  • wskaźnik rezultatu 918201 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu
 • pozostałe małe projekty (metoda draft budget)
  • wskaźnik produktu 917001 – Organizacje współpracujące ponad granicami
  • wskaźnik rezultatu 917201 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM