Euro Region
English Polski

Informace o programu

Logo Interreg 2021-2027
 

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko nadále pokračuje i v programovém období v letech 2021-2027, přičemž navazuje na předchozí program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Název programu pro období 2021-2027 je "INTERREG Česko - Polsko".

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých je opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Každý partner projektu vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 
 
Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169
 
 
 

Fond malých projektů v období 2021-2027

 
V nařízení EU je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v období 2021-2027 jsou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 je podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 200.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.
 
Fond malých projektů podporuje rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (priorita 4).
 
Věříme, že oblíbený nástroj Fond malých projektů bude nadále v programovém období 2021-2027 umožňovat žadatelům organizaci kulturních akcí, studentských výměn, soutěží pro mládež a obdobných aktivit zaměřených na podporu místních partnerství. Zároveň bude v tomto období nadále pokračovat velice oblíbená podpora cestovního ruchu v česko-polském příhraničí. Pozitivní zprávou je, že u všech typů aktivit bude navíc výrazně zjednodušena administrativa.
 
Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 byl zahájen dne 1.11.2023.
 
 
 

Priorita 2

Priorita 2 "CESTOVNÍ RUCH", CÍL 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí
- priorita spravována polským sekretariátem Euroregionu Glacensis 
 

Priorita 4

Priorita 4 "SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL", CÍL 4.2 -  Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí 
- priorita spravována českým sekretariátem Euroregionu Glacensis 

 

Alokace pro malé projekty

 
Euroregion Glacensis  Alokace v EUR 
Priorita 2 3.280.000
Priorita 4  4.552.800 
Celkem  7.832.000 
 
 

 

 
 

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2
 • 2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera
Priorita 4
 • 1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera
 

Výše dotace EFRR

 • Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
 • Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů
 • Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Financování

 • Zálohové ani průběžné financování malých projektů není umožněno
 • Předfinancování malých projektů je i nadále z vlastních zdrojů žadatele
 • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace

Typy malých projektů

 • Společný projekt s principem vedoucího partnera (projekt typu A) – předkládána společná žádost a projekt je realizován společně, je umožněna účast partnerů z jiného euroregionu (projekt se řídí pravidly FMP dle Vedoucího partnera)
 • Samostatný projekt (projekt typu C) – malý projekt bez finanční účasti zahraničního partnera, partner se účastní přípravy a realizace projektu, zapojen je společný personál

Doba realizace

Doba realizace malého projektu představuje časový úsek mezi zahájením fyzické realizace malého projektu a ukončením fyzické realizace malého projektu. Doba trvání malého projektu je zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců.

 

PRIORITA 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL, CÍL 4.2

 

Cíle FMP v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027

Každý malý projekt musí přispívat k naplnění minimálně jednoho cíle FMP Glacensis.

Hlavními cíli FMP v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 jsou:

 1. posílení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních a sociálních vztahů
 2. posílení spolupráce institucí a obyvatel v nových tematických oblastech
 3. posílení přeshraničních vazeb obyvatel
 4. posílení trvalých kontaktů institucí
 5. vybudování vzájemné důvěry mezi obyvateli, které na území EG žijí
 6. rozšíření okruhu spolupracujících partnerů na území EG
 7. posílení spolupráce nevládních organizací včetně nadací a sdružení
 8. posílení sítě mezisektorové spolupráce (nevládní, soukromý, veřejný sektor)
 9. snížení vnímání předsudků a historicky daných překážek mezi českými a polskými obyvateli
 10. opětovné nastartování spolupráce institucí po pandemii covid-19

Podporované aktivity

1. Podpora spolupráce institucí

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat. Financovány mohou být následující aktivity:

 • síťování institucí
 • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)
 • sdílení dobré praxe
 • výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací
2. Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Způsobilí příjemci

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • církve a náboženské spolky
 • sociální družstva

Hlavní cílové skupiny

 • obyvatelé přeshraničního regionu
 • turisté a návštěvníci regionu
 • subjekty, orgány a instituce veřejné správy
 • zaměstnanci orgánů veřejné správy
 • instituce vzdělávacího systému
 • organizace občanské společnosti

Zjednodušené metody vykazování 

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 200.000 EUR. Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů. Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné vyúčtování malých projektů. V rámci závěrečného dokladování tak již nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady. V průběhu realizace projektu bude Správcem ověřováno, že je projekt realizován podle schválené projektové žádosti - kontroly na místě. V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti - doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.

Malé projekty zaměřené na úzkou cílovou skupinu - Jednotkové náklady

Žadatel při předložení projektové žádosti stanoví počet dní trvání akce a počet účastníků, tzv. počet osobodní, který v kombinaci se zvoleným typem aktivity tvoří strukturu rozpočtu.

Typy aktivit a sazby pro rok 2024:

 • Sportovní aktivity a aktivity spolků.......................33,- EUR/osoboden
 • Tábory a výměnné pobyty..................................52,- EUR/osoboden
 • Konference a workshopy....................................49,- EUR/osoboden
 • Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze..........40,- EUR/osoboden
 • Výukové a vzdělávací akce.................................40,- EUR/osoboden

Povinná publicita - jednorázová částka.........................39,- EUR/projekt

Malé projekty zaměřené na širokou cílovou skupinu - Návrh rozpočtu (draft budget)

Může se jednat o následující akce:

 • festivaly a koncerty
 • trhy a jarmarky
 • dožínky
 • veřejné slavnosti
 • sportovní aktivity masového charakteru bez nutnosti registrace

Žadatel připraví položkový rozpočet pro dvě kategorie nákladů:

 • externí služby
 • vybavení

Ostatní kategorie nákladů se stanoví formou paušálů z těchto dvou kontrolovaných kategorií – 20% personální náklady, z toho 15% administrativní náklady, a 15% cestovné.

Ostatní malé projekty v rámci priority 4 - Návrh rozpočtu (draft budget)

V rámci FMP mohou být realizovány i další malé projekty, pokud takové projekty budou zapadat do zaměření a cílů daného FMP - jedná se např. o studie, brožury nebo publikace.

Žadatel připraví položkový rozpočet pro dvě kategorie nákladů:

 • externí služby
 • vybavení

Ostatní kategorie nákladů se stanoví formou paušálů z těchto dvou kontrolovaných kategorií - 20% personální náklady, z toho 15% administrativní náklady, a 15% cestovné.

Indikátory výstupu a výsledku ve FMP

Žadatel povinně vybírá podle zaměření svého malého projektu tyto indikátory:

 • malé projekty pro úzkou cílovou skupinu (metoda jednotkových cen)
  • výstupový indikátor 914101 – Účast na společných přeshraničních akcích
  • výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
  • výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
 • malé projekty pro širokou cílovou skupinu (metoda návrhu rozpočtu)
  • výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
  • výstupový indikátor 914001 – Společně organizované přeshraniční veřejné akce
  • výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
  • výsledkový indikátor 918201 – Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu
 • ostatní malé projekty (metoda návrhu rozpočtu)
  • výstupový indikátor 917001 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
  • výsledkový indikátor 917201 – Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM