Euro Region
English Polski

Informace o programu

Logo Interreg 2021-2027
 

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude nadále pokračovat i v dalším programovém období v letech 2021-2027, přičemž bude navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Název programu pro období 2021-2027 je "INTERREG Česko - Polsko".

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Každý partner projektu vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 
 
Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169
 
 
 

Fond malých projektů v období 2021-2027

 
V nařízení je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.
 
Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4).
 
Věříme, že oblíbený nástroj Fond malých projektů bude nadále v budoucím programovém období 2021-2027 umožňovat žadatelům organizaci kulturních akcí, studentských výměn, soutěží pro mládež a obdobných aktivit zaměřených na podporu místních partnerství. Zároveň bude v tomto budoucím období nadále pokračovat velice oblíbená podpora cestovního ruchu v česko-polském příhraničí. Pozitivní zprávou je, že u všech typů aktivit bude navíc výrazně zjednodušena administrativa.
 
Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 bude vyhlášen a zahájen dne 1.11.2023.
 
 
 

Priorita 2

"Cestovní ruch" - posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
 

Priorita 4

"Spolupráce institucí a obyvatel" - budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí people to people 

 

Alokace pro malé projekty

 
Euroregion Glacensis  Alokace v EUR 
Prioritní osa 2 3.280.000
Prioritní osa 4  4.552.800 
Celkem  7.832.000 
 
 

 

 
 

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2
 • 2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera
Priorita 4
 • 1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera
U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery
 

Výše dotace EFRR

 • Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
 • Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů
 • Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Financování

 • Zálohové ani průběžné financování malých projektů nebude ani v novém programovém období umožněno
 • Předfinancování malých projektů bude i nadále z vlastních zdrojů žadatele
 • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace

Typy malých projektů

 • Malé projekty typu A (společný projekt s principem vedoucího partnera) – nadále budou podporovány, nově bude umožněno realizovat i s partnery z jiných euroregionů
 • Malé projekty typu B (partnerský projekt – dvě projektové žádosti, každá předložená žadatelem na svojí straně hranice) – již nebudou v novém období umožněny
 • Malé projekty typu C (samostatný projekt) – i nadále budou podporovány

Zavedení zjednodušených metod vykazování 

 • Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR
 • Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů
 • Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné vyúčtování malých projektů
 • V rámci závěrečného vyúčtování tak již ve většině případů nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady
 • V průběhu realizace projektu bude Správcem ověřováno, že je projekt realizován podle schválené projektové žádosti - kontroly na místě
 • V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti - doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM