Euro Region
English Polski

Schválené projekty

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

16. + 17. zasedání EŘV

 
Ve dnech 30.-31.1.2023 se uskutečnilo poslední jednání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v programovém období 2014-2020, kdy byly schvalovány poslední projekty pro toto programové období v prioritní ose 4. Dne 30.1.2023 byly projednávány "zjednodušené" mikroprojekty na 16. zasedání EŘV. Členům EŘV bylo předloženo celkem 27 mikroprojektů - všech 27 projektů bylo schváleno k financování.
 
 
Následně druhý den 31.1.2023 byly projednávány "klasické" projekty, a to na 17. zasedání EŘV. Členům EŘV bylo předloženo k projednání celkem 13 mikroprojektů - k financování bylo schváleno 12 projektů.
 
 
 

14. + 15. zasedání EŘV

 
Ve dnech 26. - 27. 10. 2022 se konalo dvoudenní zasedání Euroregionálního řídícího výboru. Jednání se konalo na polské straně ve Stronie Śląskie. První den bylo na programu 14. zasedání EŘV, kdy byly projednávány mikroprojekty z 13. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 pro "zjednodušené" projekty (výzva byla ukončena 30.6.2022). Na 14. zasedání bylo předloženo k projednání 8 mikroprojektů - všech 8 projektů bylo schváleno.
 
 
Druhý den se konalo 15. zasedání EŘV. Na tomto zasedání byly schvalovány mikroprojekty z 14. kola výzvy FMP, které bylo určeno pro prioritní osu 4 a pro "klasické" projekty (ukončení výzvy k 31.7.2022). Na 15. zasedání bylo předloženo k projednání 11 mikroprojektů a schváleno k financování bylo celkem 10 projektů.
 
 
Nové projektové žádosti do FMP je v současné době možné předkládat do dvou aktuálně probíhajících výzev v prioritní ose 4, a to jak do výzvy na klasické, tak i zjednodušené projekty. Termín ukončení předkládání projektů do obou výzev je stanoven do 15.11.2022 a jedná se již o poslední výzvu v tomto programovém období 2014-2020 (podrobné informace jsou k dispozici v sekci Výzvy, termíny). Nový Fond malých projektů pro období 2021-2027 bude spuštěn od 1.11.2023.

 

 
 

13. zasedání EŘV

 
Ve dnech 30.-31.5.2022 jednali v Jičíně členové EŘV na svém 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto výboru byly projednávány mikroprojekty z 12. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 - výzva byla ukončena ke dni 4.2.2022 a byly do ní předkládány projektové žádosti nejen na "klasické" metody vykazování výdajů při vyúčtování, ale také na tzv. "zjednodušené" metody vykazování. Zjednodušené metody vykazování  výdajů jsou novinkou ve Fondu mikroprojektů a jsou považovány za důležitý milník v dokladování výdajů mikroprojektů. Tato tzv. pilotní testovací výzva je přípravou na nové programové období 2021-2027, kdy bude většina všech malých projektů vykazována zjednodušenými způsoby.
Na 13. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 24 mikroprojektů, přičemž z tohoto počtu bylo na výboru schváleno k financování 22 projektů (16 mikroprojektů "zjednodušených" a 6 mikroprojektů "klasických").
 
 
Na tomto výboru bylo zároveň schváleno vyhlášení nové výzvy pro předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4 s termínem ukončení k 31.7.2022 (pouze aktivity v PO4 vykazované klasickou metodou vykazování výdajů). Současně je stále v platnosti také výzva v PO4 pro aktivity vykazované zjednodušenou metodou, do které lze předkládat projekty do 30.6.2022. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách v sekci Výzvy, termíny.

 

 

12. zasedání EŘV

 
Dne 17.2.2022 se formou online videokonference uskutečnilo 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty z 11. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy k 31.10.2021). Na 12. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 36 mikroprojektů, přičemž z tohoto počtu bylo na výboru schváleno k financování 31 projektů
 
 
Rozhodnutí o výsledku zasedání EŘV bude odesláno všem žadatelům tradičně prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ formou depeše.
 
Co se týká termínů dalších výzev, tak od 5.2.2022 je pozastavena výzva na předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 4. Důvodem je aktuální vyčerpání finančních prostředků. Postupně se ovšem vrací do Fondu finanční prostředky z úspor (z ukončených projektů / z uzavřených vyúčtování). Proto v průběhu roku 2022 předpokládáme otevření poslední výzvy v prioritní ose 4 v tomto programovém období, kdy budou rozdělovány tyto prostředky, zároveň bude stanoven seznam náhradních projektů. Vyhlášení výzvy bude uvedeno na našich webových stránkách v sekci Výzvy, termíny.
 
Výzva na předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 byla ukončena. Alokace pro toto programové období je již vyčerpána. V tomto programovém období již nebude výzva v rámci PO2 otevřena.
 

 

 

11. zasedání EŘV

 
Dne 13.10.2021 se konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou ukončených výzev - z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy k 30.4.2021) a také z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 2 (výzva ukončena k 30.6.2021). Na 11. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 33 mikroprojektů z dubnové výzvy (PO4) a dále 13 mikroprojektů z červnové výzvy (PO2). Z celkového počtu 46 projednávaných mikroprojektů bylo na tomto výboru schváleno k financování 40 projektů. V dělení na prioritní osy bylo podpořeno v prioritní ose 4 celkem 30 projektů a v prioritní ose 2 celkem 10 projektů, přičemž u PO2 byl stanoven seznam náhradních/rezervních mikroprojektů - smlouvy o financování s náhradními projekty budou uzavírány postupně tak, jak se budou vracet finanční prostředky z úspor do Fondu, tj. úspory z vyúčtovaných projektů. Předpokládáme, že na všechny náhradní projekty by měly finanční prostředky do konce tohoto programového období vystačit.
 
Všichni žadatelé obdrží oficiální informaci s rozhodnutím EŘV o schválení či neschválení jejich projektů, a to již tradičně formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

Na tomto výboru byly také schváleny termíny nových výzev FMP - od 1.11.2021 budou vyhlášeny dvě výzvy a budou ukončeny ke dni 31.1.2022. Bylo stanoveno, že do těchto výzev mohou být předkládány mikroprojekty na všechny vhodné aktivity v prioritní ose 4 s podmínkou, že:
- do jedné výzvy jsou předkládány projektové žádosti na aktivity určené pro úzkou cílovou skupinu v PO4, které musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušeného vykazování
- do druhé výzvy jsou předkládány projektové žádosti na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4, které musí být předkládány a vykazovány klasicky dosud stávající formou
Zároveň byla stanovena podmínka, že mikroprojekty předkládané do obou těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Schvalování mikroprojektů dvou výzev proběhne cca v květnu 2022. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
Více informací k tzv. "zjednodušenému vykazování" připravujeme... Informace budou od 1.11.2021 zveřejněny na webových stránkách a budou také součástí dokumentace FMP - Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele, která bude aktualizovaná s platností od 1.11.2021. Zároveň informujeme, že Správce FMP bude dne 22.11.2021 pořádat školení pro žadatele, kde budou k tomuto "zjednodušenému vykazování" prezentovány podrobné informace.
 
 
 

10. zasedání EŘV

 
Dne 5.3.2021 se formou online videokonference uskutečnilo 10. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty předložené do 9. kola výzvy FMP, které bylo určeno jak pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy 30.9.2020), tak i pro prioritní osu 2 (ukončení výzvy k 30.10.2020). V prioritní ose 4 bylo k financování schváleno 31 mikroprojektů, v prioritní ose 2 získalo podporu celkem 22 mikroprojektů.
 
 
Rozhodnutí o výsledku zasedání (schválení/neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům tradičně prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ formou depeše.
 
Na zasedání EŘV byly stanoveny také termíny nových výzev FMP. Aktuálně probíhá výzva pro prioritní osu 4 - termín předložení nejpozději do 30.4.2021. Na ni bude navazovat další výzva v prioritní ose 4, která bude zahájena od 1.5.2021 a bude ukončena ke dni 31.10.2021. Zároveň od 8.3.2021 byla otevřena také výzva pro mikroprojekty v prioritní ose 2, a to pouze pro aktivity, které splňují výstupový indikátor "elementy infrastruktury zvyšující/zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví" - nejzazší termín předložení projektové žádosti je stanoven do 30.6.2021Kompletní informace k výzvám včetně podmínek a termínů najdete v sekci Výzva, termíny FMP.

 

 

9. zasedání EŘV

 
Dne 23.10.2020 se konalo 9. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis - celé jednání se tentokrát uskutečnilo formou online videokonference. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty předložené do 8. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 a z celkového počtu 32 mikroprojektů předložených k projednání členům EŘV bylo 29 mikroprojektů schváleno k financování.
 
 
Rozhodnutí o výsledku zasedání (schválení/neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na tomto výboru byl také schválen termín nové výzvy FMP, která je vyhlášena od 31.10.2020 a bude ukončena ke dni 30.4.2021. Tato výzva je určena pouze pro mikroprojekty předkládané do prioritní osy 4. Zároveň byla stanovena podmínka, že mikroprojekty předkládané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Schvalování mikroprojektů podaných do této výzvy proběhne cca v září 2021. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.

 

 

8. zasedání EŘV

 
Po postupném rozvolňování celorepublikových opatření v souvislosti s COVID-19 a také po postupném otevírání státních hranic jsme uspořádali zasedání Euroregionálního řídícího výboru a schválili jsme tak mikroprojekty dokonce ze dvou ukončených výzev - 8. zasedání EŘV se konalo dne 18. 6. 2020 na polské straně v Kudowie Zdroju. Členové EŘV společně projednávali mikroprojekty, které byly předloženy do výzvy FMP k 31.10.2019 (tyto mikroprojekty měly být původně schvalovány na zasedání v březnu 2020), a zároveň také mikroprojekty podané do výzvy k 31.3.2020.
 
Na zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 51 mikroprojektů z říjnové výzvy (2019) určené pro prioritní osu 2 i 4 a dále 21 mikroprojektů z březnové výzvy (2020) určené pouze pro prioritní osu 2. Z celkového počtu 72 projednávaných mikroprojektů bylo na tomto výboru schváleno k financování 64 projektů. V dělení na prioritní osy bylo podpořeno 28 projektů v prioritní ose 2 a 36 projektů v prioritní ose 4.
 
 
Všichni žadatelé obdrží oficiální informaci s rozhodnutím EŘV o schválení či neschválení jejich projektů, a to již tradičně formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
 
Na zasedání EŘV byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekty. Výzva bude vyhlášena pro příjem žádostí v rámci prioritní osy 2 i 4. Nejzazší termíny pro podání žádostí do těchto výzev jsou stanoveny takto:
 
  • do 30. 9. 2020 - termín pro mikroprojekty v rámci PO 4
  • do 30. 10. 2020 - termín pro mikroprojekty v rámci PO 2, pouze indikátor 91002 "elementy přírodního/kulturního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

Schvalování mikroprojektů do těchto výzev proběhne na zasedání EŘV cca v březnu 2021. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

 

7. zasedání EŘV (PO 4)

 
Dne 11. 10. 2019 se na polské straně (Świdnica) konalo 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do 6. kola výzvy FMP do prioritní osy 4. Bylo schváleno celkem 36 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na zasedání byl schválen také termín další výzvy, která bude vyhlášena od 1.11.2019 s termínem ukončení 30.4.2020 (pouze pro prioritní osu 4). Zároveň byl schválen termín 8. zasedání EŘV (13.3.2020). Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

6. zasedání EŘV (PO 4)

 
Dne 14. 2. 2019 se na české straně v Pardubicích konalo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do prioritní osy 4 a bylo schváleno celkem 29 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Euroregionální řídící výbor na svém zasedání schválil také termín další výzvy, která bude vyhlášena od 31.5.2019, a zároveň i termín podzimního zasedání EŘV. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

5. zasedání EŘV (PO 2)

 
Dne 1. 10. 2018 se na polské straně (Niemcza) konalo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání byly projednány mikroprojekty předložené do prioritní osy 2 - bylo schváleno celkem 9 žádostí o dotaci na mikroprojekt.
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na 5. zasedání EŘV byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekt - od 1.10.2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádosti v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit", nejzazší termín pro podání žádosti do této výzvy je stanoven do 30. 5. 2019. Termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV najdete zde.
 
 

4. zasedání EŘV

 
Ve dnech 22. - 23. 2. 2018 se v polském Bardu konalo 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 67 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 27 mikroprojektů v prioritní ose 2 a dále 40 mikroprojektů v prioritní ose 4.
 
 
 
Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům v první polovině března 2018, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.
 
Na 4. zasedání EŘV byla zároveň projednána a schválena výzva pro předkládání mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti". Tato výzva je vyhlášena polské straně, a to od 26. 2. 2018. Je možné předkládat žádosti o dotaci tohoto typu:
- mikroprojekt typu A s polským vedoucím partnerem
- mikroprojekt typu B s polským žadatelem a s vhodným partnerem z jiného euroregionu
- mikroprojekt typu C s polským žadatelem
 Nejzazší termín pro předložení žádosti do této výzvy je stanoven do 30. 5. 2018. Termín 5. zasedání EŘV, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1.-2. 10. 2018.
 
 
Současně také probíhá již od 1. 11. 2017 výzva pro příjem žádostí o dotaci na mikroprojekt v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". U mikroprojektů nebude žádné další omezení, tedy může být předložen mikroprojekt typu A, B i C. Projektová žádost může obsahovat kombinaci jakýchkoliv vhodných aktivit v rámci prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis.

Nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 9. 2018.

6. EŘV bude zasedat ve dnech 4. - 5. 2. 2019. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro 6. kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

 
 

3. zasedání EŘV

Ve dnech 28. – 29. 6. 2017 se v Broumově konalo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 24 mikroprojektů v prioritní ose 2 a dále 15 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do konce července 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

Euroregionální řídící výbor se na svém zasedání věnoval také důvodům vedoucím k vyřazení velkého množství projektových žádostí na úrovni kontroly přijatelnosti mikroprojektů. V rámci předložených žádostí často dochází k chybnému zařazení aktivit do prioritních os. Správce Fondu mikroprojektů tak důrazně doporučuje žadatelům podrobně konzultovat zařazení aktivit do prioritních os, kde často nastává chybné zařazení a následné krácení aktivit, výdajů nebo také vyřazení projektu. Dále je nutné v projektových žádostech věnovat vyšší důraz na přeshraniční aspekty (přeshraniční dopad projektu, přeshraniční spolupráci) a věnovat větší důraz výběru cílové skupiny a zejména její zangažování v účasti na aktivitách projektu s ohledem na dodržení efektu česko-polských aktivit a podmínek česko-polské spolupráce.

Zároveň členové Euroregionálního řídícího výboru schválili termín pro 4. zasedání EŘV, kde budou projednávány mikroprojekty předložené do 4. kola výzvy FMP. Toto 4. zasedání EŘV se bude konat dne 23.2.2018.

 

 

2. zasedání EŘV

Ve dnech 13. – 14. 3. 2017 se v polské Nové Rudě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 14 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 25 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do 13. dubna 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

1. zasedání EŘV

Ve dnech 24. – 25. 10. 2016 se na Kramářově chatě na Suchém Vrchu konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 48 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 16 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 32 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům koncem listopadu 2016, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

 

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM