Priorytet 4

logo czpl pl@2x

 

PRIORYTET 4 "WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW", cel 4.2

 

Wniosek o dofinansowanie

 
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie poprzez elektroniczny wniosek wypełniony w języku czeskim i polskim w systemu monitorującym dla Funduszu Małych Projektów. System monitorujący dostępny jest pod adresem:

Na stronie głównej należy wyświetlić „Lista naborów” – otworzy się Lista Funduszy i naborów dla wszystkich euroregionów. W tym miejscu wnioskodawca klika przycisk „Lista naborów” dla Euroregionu Glacensis. Następnie wnioskodawca wybiera odpowiedny nabór, do którego chce zgłosić projekt i za pomocą przycisku „Wygeneruj wniosek w tym naborze” generuje nowy wniosek projektowy, który następnie edytuje. Program jest intuicyjny, pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną ramką. 

We wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić wszystkie niezbędne informacje i dołączyć wszystkie niezbędne załączniki. Następnie wniosek jest finalizowany, po czym należy go wyeksportować do pliku PDF. Wersję PDF należy podpisać elektronicznie, a następnie podpisaną wgrać do systemu jako załącznik. W ten sposób wniosek jest złożony u Zarządzającego Funduszem. Jeżeli wniosek nie może być podpisany elektronicznie przez organ ustawowy, konieczne jest także przedłożenie pełnomocnictwa: Upoważnienie CZ-PL
 

Wytyczne dla Wnioskodawcy

 
Głównym dokumentem są Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis wraz ze wszystkimi załącznikami. Wytyczne dla Wnioskodawcy określają procedury metodyczne dotyczące przygotowania wniosków projektowych oraz zawierają odpowiednie informacje, które powinien znać wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów.
 
 
PŘÍLOHY SMĚRNICE / ZAŁĄCZNIKI WYTYCZNYCH

 

Cele FMP w Euroregionie Glacensis

Każdy mały projekt musi przyczynić się do realizacji co najmniej jednego celu FMP w Euroregionie Glacensis.

Główne cele FMP w Euroregionie Glacensis na okres 2021-2027 dla priorytetu 4.2 są następujące:

  1. wzmocnienie współpracy społeczności z obu stron granicy, przy szczególnym uwzględnieniu wspólnej poprawy stosunków kulturalnych i społecznych
  2. wzmocnienie współpracy między instytucjami i mieszkańcami w nowych obszarach tematycznych
  3. wzmocnienie transgranicznych powiązań między mieszkańcami
  4. wzmocnienie stałych kontaktów instytucji
  5. budowanie wzajemnego zaufania między mieszkańcami, mieszkającymi na terytorium EG
  6. rozszerzenie grona współpracujących partnerów na obszarze EG
  7. wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami
  8. wzmocnienie sieci współpracy międzysektorowej (sektor pozarządowy, prywatny, publiczny)
  9. zmniejszenie postrzeganych uprzedzeń i historycznie uwarunkowanych barier między mieszkańcami Czech i Polski
  10. wznowienie współpracy instytucjonalnej po pandemii COVID-19

W każdym wniosku projektowym zawsze należy wskazać, do jakiego konkretnego celu FMP przyczynia się mały projekt, wraz z podaniem jego numeracji.


 Strategia Euroregionu Glacensis 2020+

 

Wnioski projektowe należy ponadto składać i realizować zgodnie z regionalnymi strategiami i koncepcjami, w tym zgodnie ze Strategią Euroregionu Glacensis 2020+.
 
STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS 2020+ w wersji czeskiej TUTAJ
 
STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU GLACENSIS 2020+ w wersji polskiej TUTAJ

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou