Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Logo_cz_pl_eu_barevne

Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí partner

 

Rozpočet:

Celkem       45 081,94 €
  • z EFRR                         38 318 €
  • z vlastních zdrojů       6 763,94 €

 

Harmonogram:

červenec 2019 - prosinec 2020

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A s vedoucím partnerem na polské straně

 

Cíl projektu:

Záměrem projektu je zpracovat pro období po roce 2020 novou Strategii činnosti Euroregionu Glacensis. Strategie bude reagovat na aktuální znění Nařízení k programům přeshraniční spolupráce a úlohy euroregionů ve správě Fondu mikroprojektu. Strategie bude také reflektovat návrh dalších činností Euroregionu Glacensis s ohledem na změnu dotační politiky EU. 

 

 

Dokončenou SWOT ANALÝZU za české a polské území si můžete stáhnout zde:

 
 

Index stáří

Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku.

Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.

TABULKA - ÚDAJE O POČTU A VĚKOVÉM SLOŽENÍ OBYVATEL EUROREGIONU GLACENSIS S ÚDAJI K 31.12.2019 S ROZDĚLENÍM PODLE OBCÍ A S UVEDENÝM VÝPOČTEM STÁŘÍ KE STAŽENÍ ZDE 

 

 

 

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás požádali o připomínky a názory k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis”. Strategie je významným koncepčním dokumentem, jehož cílem je prezentovat obecný směr rozvoje území Euroregionu Glacensis a nadefinovat cíle a priority.

Návrh strategie lze stáhnout zde.

Aktuálně návrh strategie podléhá konzultacím ze stran zainteresovaných subjektů a veřejnému projednávání. Zveme tak i vás k předložení komentářů a stanovisek k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis“. Vaše připomínky a názory budou podrobeny důkladné analýze a odůvodněné návrhy změn budou zapracovány do finální verze dokumentu.

Veškeré podměty a připomínky je možné zasílat e-mailovou formou na info@euro-glacensis.cz

Připomínky můžete zasílat nejpozději do dne 9.10.2020. 

Prosíme o stručné a věcné podměty k uvedenému návrhu.

Děkujeme za Vaše připomínky a návrhy. 

Sekretariát Euroregionu

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.