Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis

Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

Realizace ukončena 

 

Vedoucí partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

Partner projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 

Registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0./0.0/15_006/0000054
 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit
Číslo investiční priority: 11.4.120 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy:podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
 

Celkový rozpočet:

  • Celkový rozpočet projektu je naplánován ve výši                247 475,32 EUR
  • Rozpočet české části Euroregionu Glacensis je ve výši         151 776,82 EUR

Harmonogram:

1.1.2017 - 30.6.2019 (30 měsíců)

 

Cíl projektu:

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.
Cíl bude naplněn realizací aktivit zaměřených na víceúrovňovou spolupráci, díky nimž bude přeshraniční spolupráce a společné území propagováno. Aktivitami, které přispějí k naplnění cíle, jsou společná informační kampaň na obou stranách hranice a organizace mezinárodní konference. Díky uskutečňovaným aktivitám dojde ke zvýšení povědomí veřejnosti na obou stranách hranice, zvýší se míra vzájemného poznání, porozumění a důvěry mezi místními komunitami. Uskutečněné aktivity také umožní zvýšit intenzitu již stávající spolupráce mezi partnery a navázat nová partnerství.
 

Aktivity projektu:

0. PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
2. PUBLICITA
3. INFORMAČNÍ KAMPAŇ
 
3.1. Vydání publikace prezentující přeshraniční spolupráci za uplynulých 22 let činnosti Euroregionu Glacensis. Celkem bude vydáno 3 tisíce kusů, z toho 1500 kusů českých a 1500 kusů polských mutací. V elektronické podobě ke stažení zde

3.2. Zpravodaj - během doby realizace projektu bude vydáno celkem 10 čísel zpravodaje - předpokládaný náklad je 1800 kusů - z toho 1400 české verze a 400 polské. Bude se jednat o čtvrtletník. Zdarma bude distribuován celé členské základně, do informačních center, knihoven, na ministerstva a ostatních institucí zabývajících se přeshraniční spoluprací. Elektronická podoba zpravodaje bude k dispozici ke stažení  na webových stránkách - česká strana: www.euro-glacensis.cz a polská část: www.euroregion-glacensis.ng.pl

 

 Nabízíme ke stažení elektronickou verzi zpravodaje:

1_Zpravodaj EG 4-2017 CZ Page 1
1_Zpravodaj 2_2017 CZ Page 1
Polská verze zpravodaje 1/2017 ke stažení zde
Polská verze zpravodaje 2/2017 ke stažení  zde
 

 

obal Zpravodaj CZ 12-2017 Page 1
obal jpg 3-2017 Page 1
 
Polská verze zpravodaje 3/2017 ke stažení zde

Polská verze zpravodaje 4/2017 ke stažení zde
 

 

1_ obal CZ 1-2018 v4 Page 1
1_OBAL Zpravodaj CZ 2-2018 final Page 1
Polská verze zpravodaje 1/2018 ke stažení zde

Polská verze zpravodaje 2/2018 ke stažení zde
 

 

obal cz_Zpravodaj CZ 3-2018 v6 Page 1
obal 1_Zpravodaj CZ 4-2018 v6 Page 1
Polská verze zpravodaje 3/2018 ke stažení zde

Polská veze zpravodaje 4/2018 ke stažení zde
 
1_obal final Zpravodaj final CZ 1-2019 Page 1
obal cz_Zpravodaj 2-2019 FINAL Page 1
Polská verze zpravodaje 1/2019 ke stažení zde
Polská verze zpravodaje 2/2019 ke stažení zde
3.3. Popularizace přeshraniční spolupráce
  • 3.1. po celou dobu realizace projektu budou probíhat průběžně setkávání zástupců partnerů s žáky na základních a středních školách, kde budou hravou formou presentací a rozhovorů uskutečněny vzdělávácí přednášky na téma přeshraniční spolupráce. Aktivita bude mít za cíl nastartovat šíření základního povědomí a informací o možnostech a efektech česko-polské přeshraniční spolupráce u nastupující generace jako jedné z významných cílových skupin na pohraničí
  • 3.4 spoty o turistických zajímavostech - budou natočeny v českém a polském jazyce a budou věnovávy vybraným TOP turistickým zajímavostem z regionu. Spoty budou uveřejněny na webových stránkách patnerů a budou využity na další běžnou propagaci, např. na výstavách a veletrzích, v infocentrech nebo konferencích
  • 3.6  kalendář akcí - bude vytvořena webová stránka, která bude sloužit široké veřejnosti na pravidelný monitoring akcí z česko-polského pohraničí. Podstránka bude mapovat kulturní, sportovní a společenské události na obou stranách hranice
 

Hledáte inspiraci pro volný čas???

Seznamte se s nově vytvořením portálem - KALENDÁŘ AKCÍ

 

   4. KONFERENCE 
  •  dvoudenní konference se uskuteční na podzim roku 2018 a bude na téma shrnutí finančních a ekonomických efektů přeshraniční spolupráce za území Euroregionu Glacensis. V rámci programu budou prezentovány výsledky podpůrných programu přeshraniční spolupráce za celé období existence Euroregionu Glacensis
 
 
pozvánka
Prezentace na téma "Efekty dotačních prostředků přeshraniční spolupráce" 

Středa 5.9.2018

            - Michal Doubek, zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR - D 11

            - Lidia Markowska, ředitelka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu - S 3

  • Příklady dopadu evropských prostředků v oblasti cestovního ruchu – strategické projekty

            - Jan Jędrasik, ředitel Centrum Nauki i Sztuki Stara Koplania - Stara Kopalnia Valbřich

            - Martin Puš, ředitel Revitalizace Kuks o.p.s. - Hospitál Kuks

            - Jan Povolný, zástupce ZOO Dvůr Králové nad Labem - ZOO Dvůr Králové nad Labem

Čtvrtek 6.9.2018

Vydaná tisková zpráva o konferenci k seznámení zde
DSC_0467
DSC_0276
DSC_0041
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM