Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > V Kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Harmonogram:

1.7.2021 - 30.6.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 220 905,28 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           187 768,15 €
  • ze státního rozpočtu                                                6 752 €
  • vlastní vklad                                                               26 385,13 €

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:
1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
2. organizace webinářů,
3. organizace setkání pracovních skupin.
Zřízení IS umožní poskytování spolehlivých informací o situaci na druhé straně hranice. Bude souhrnem vědomostí o právních předpisech a řešeních v obou zemích.
Organizace webinářů s experty z různých  oblastí umožní odborníkům z různých oblastí prezentovat konkrétní záležitosti.  
Bude sestaveno 9 pracovních skupin. Cílem jejich fungování bude výměna vědomostí mezi experty z obou stran hranice. Díky jejich zapojení bude možné dosáhnout synergického efektu při řešení přeshraničních problémů.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Příprava projektu byla iniciována vedoucím partnerem. Poté byli informováni potenciální čeští partneři, tedy Euroregiony Glacensis a Nisa. Byly zorganizovány videokonference, v průběhu kterých byly projednány všechny nejdůležitější aspekty připravovaného projektu. Návrh projektu byl také zaslán na JTS a poté projednán při individuální konzultaci.
 
1. Řízení projektu
Projekt bude koordinován ESÚS. Každý partner jmenuje koordinátora projektu, který bude úzce spolupracovat s manažerem projektu, pokud jde o administrativní záležitosti, zvláště pak při předkládání monitorovacích zpráv. K povinnostem manažera projektu a vedoucího partnera patří kromě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu také pravidelná kontrola dokumentů souvisejících s věcnou a finanční realizací projektu, jakož i vykazování realizace projektových aktivit a monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k rozsahu projektu jsou naplánována tři dvoudenní setkání projektových týmů. První setkání bude zorganizováno před zahájením projektu. Na tomto setkání budou upřesněny konkrétní parametry jednotlivých aktivit projektu. Druhé setkání se uskuteční v jeho polovině, bude zhodnocen dosavadní průběh realizace jednotlivých aktivit a budou případně přijata opatření sloužící k nápravě chyb, které se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Třetí setkání bude uspořádáno před ukončením projektu a dojde na něm ke zhodnocení realizace jednotlivých aktivit v průběhu projektu. Každé setkání uspořádá jeden z partnerů.
 
2. Propagační a informační činnost
 
Podstatou naplánované aktivity je vytvoření Informačního střediska (IS). Bude ve formě elektronické platformy sloužící ke zpřístupňování informací, Bude s jednat o internetovou stranu. V rámci Informačního centra budou průběžně shromažďovány a zveřejňovány informace týkající se různých omezení ve všech oblastech a činnostech. Bude se jednat o informace o možnosti překračování hranic, cestování a ostatních oblastech života. Předpokládáme, že i v situaci, kdy bude možné překračovat hranice bez jakýchkoliv omezení bude i tak existovat poptávka po informacích týkajících se situace na druhé straně hranice. V rámci IC bude navázána spolupráce s odborníky z různých oblastí. Budeme také spolupracovat s nejrůznějšími službami, tj. zdravotnickými záchrankami, pohraniční stráží a policií. Bude vytvořena síť spolupráce mezi institucemi v pohraničí. Bude také vytvořeno koordinační centrum spolupráce mezi všemi členy seskupení. Budou pro ně organizována on-line setkání. 
 
V rámci této aktivity je naplánováno zorganizování 60 webinářů. Každý z partnerů bude odborně odpovídat za přípravu 20-ti. Jejich tematický obsah bude zaměřen na některou z následujících oblastí: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch, vzdělávání. Přednášejícími budou odborníci z těchto oblastí u obou zemí. Příjemci budou všechny dotčené instituce z pohraničí a obyvatelé.
 
Tato aktivita zahrnuje zorganizování 36 jednání pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny budou zaměřeny na tyto oblasti: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch a sport, vzdělávání, kultura a umění. Odborníci, kteří se budou setkávat v rámci těchto pracovních skupin, budou z různých institucí, které fungují na polsko-českém pohraničí. Za jejich efektivní činnost budou odpovídat nejenom partneři projektu, ale garantem jejich činnosti budou také zbývající členové Seskupení, tj. Dolnoslezské vojvodství, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a polské části Euroregionů Nisa a Glacensis.
 
 

Odkazy:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

 

Polsko-české informační středisko

 

Webináře

 

 

 

Pracovní skupiny

 

Osobní

 

1. Jednání - 16.2.2022

Dne 16.2.2022 se v rámci projektu konalo jednání pracovní skupiny „Územní plánování“, kterého se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, DSDiK, Okresu Kłodzko a města Kudowa-Zdrój.
IMG_1470IMG_1467IMG_1466IMG_1462IMG_1464
 

2. Jednání - 12.5.2022

Dne 12.5.2022  se uskutečnilo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje jednání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport" na téma "Propojování česko-polské hranice v oblasti cykloturistiky zejména se zaměřením na koncepční rozvoj sítě cyklostezek". Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Svazků obcí, Destinačních společností a měst a obcí v daném regionu z české strany. Z polské strany to potom byli zástupci Dolnoslezského vojvodství, Powiatu Kłodzko a gmin. Vzájemně si představili plány a možnosti v budování sítě cyklotras a cyklostezek, které mají přeshraniční potenciál a vyjasnili si možnosti spolupráce obou stran v jejich realizaci v česko-polském dotačním programu.
Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sport

3. Jednání - 30.8.2022

V úterý 30.8.2022 se na krajském úřadě Pardubického kraje odehrálo setkání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport". Tématem byly tentokrát plány v oblasti výstavby sítě singletracků na česko-polské hranici a propagace cykloturistiky. Hlavním cílem bylo dojednání spolupráce české a polské strany na propojení sítě singletracků, ať už v rámci propagace a marketingu, tak v oblasti případných projektů na výstavbu a rozšiřování nových tras. Na polské straně jsou momentálně plánovány výstavby nových tras od Gmin Kudow-Zdrój, Lewin Kłodzki a Polanica-Zdrój, které by byly napojeny na traily na Jagodne a dále směrem k Międzylesie. Z české strany byly zmíněny trasy v okolí Hořic, Javořích hor na Broumovsku, nebo rozšíření trailů na Dolní Moravě a Suchém vrchu. 
IMG_5943IMG_5942IMG_5926IMG_5925IMG_5921IMG_5920

4. Jednání - 6.10.2022

Na městském úřadě Hronov se dne 6.10.2022 uskutečnilo další jednání v rámci projektu V Kontaktu na téma Doprava - "Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství – spolupráce v oblasti dopravy". Projednány byly plány v oblasti železniční dopravy - informace o aktuálních spojích, stav přípravy nového spojení z Hradce Králové do Wrocławy, nové projekty a ktuální přípravy studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wrocław, silniční dopravy - informace o společných projektech KHK a Dolnoslezského vojvodství, informace o realizaci a přípravě stavby D11/S3, a cyklistické dopravy - záměry propojení CZ/PL cyklostezkami a cyklotrasami. Speciálními hosty tohoto jednání byl hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. a člen rady Dolnoslezského vojvodství Tymoteusz Myrda.
IMG_6699IMG_6697IMG_6694IMG_6685IMG_6681IMG_6678

5. Jednání - 1.3.2023

Pracovní jednánískupiny Kultura a umění se odehrálo dne 1.3.2023 v Broumově. Hlavním bodem jednání byl rozvoj a podpora česko-polské spolupráce v oblasti kultury. Zejména pak byla projednávána spolupráce na území Euroregionu Glacensis a samotného sdružení v přípravě a případné realizaci projektů spojených s Evropským městem kultury 2028, kde měto Broumov patří mezi dva finalisty. 
IMG_9252IMG_9250IMG_9248IMG_9263330629380_167537846048590_1561885972903639344_n328942179_995114798120891_9028673424007604336_n

6. Jednání - 29.6.2023

Pracovní jednání skupiny Doprava proběhlo dne 29.6.2023 v městě Jelenia Góra. Hlavním tématem byla železniční spojení mezi Českou republikou a Polskem a plány v jejím rozšíření.     
IMG_1526IMG_1527IMG_1529

On-line

 

1. Jednání - 12.1.2023

Dne 12.1.2023 proběhlo v on-line prostředí aplikace ZOOM jednání mezi krajskými samosprávami, Dolnoslezským vojvodstvím a Euroregionem Glacensis na téma Zintenzivnění přeshraniční spolupráce krajských samospráv na území Euroregionu Glacensis. Projednávána byla především spolupráce mezi kraji a vojvodstvím v následujících letech, možná témata a zameření vzájemných vztahů a přispění Euroregionu Glacensis v této oblasti. Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, Dolnosleszkého vojvodství a české a polské části Euroregionu Glacensis.
Účast_PrtScÚčast_PrtSc 1

2. Jednání - 28.3.2023

Další jednání pracovní skupiny proběhlo on-line dne 28.3.2023. Opětovně se sešla skupina zástupců krajských samopsráv, Dolnoslezského vojvodství a Euroregionu Glacensis, aby pokročili v plánování spolupráce do následujících let. Stanovena byla přesná prioritní témata, kterým se bude tato spolupráce věnovat a nastaveny paramtery, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku ve všech těchto oblastech. Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, Dolnosleszkého vojvodství a české a polské části Euroregionu Glacensis.
PrtSc 2PrtSc 1

3. Jednání - 12.5.2023

Dne 12.5.2023 proběhlo v on-line prostředí aplikace Webex jednání pracovní skupiony Doprava na téma Česko-polská železniční spojení – možnosti budoucího rozvoje. Náplní bylo především vyjasnění plánů v oblasti železničního spojení mezi Českou republikou. Jednání se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kráje, zástupci Krajské úúřadu Královéhradeckého kraje, zástupci Dolnoslezské vojvodtsví a maršálkovského úřadu Dolního Slezska a dále starostové obcí na česko-polském pohraničí z obou stran hranice.
13

4. Jednání - 12.6.2023

Tématem 4. on-line jednání pracovní skupiny, které se konalo 12.6.2023 v aplikaci Webex, bylo Rozšiřování česko-polské spolupráce regionů a posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

12

5. Jednání - 19.6.2023

On-line jednání uskutečněné dne 19.6.2023 v aplikaci Webex bylo zaměřeno na Cestovní ruch a Přeshraniční spolupráci infocenter. Účastníky byli zástupci Turistických informačních center z ČR i Polska z území Euroregionu Glacensis a příhraniční oblasti.

4352

6. Jednání - 26.6.2023

Dne 26.6.2023 se uskutečnilo poslední on-line setkání pracovní skupiny v oblasti Dopravy. Cílem byla vzájemná informovanost o předložených záměrech na základě výzvy ze strany JS pro programové období 2028+ v oblasti česko-polského železničního spojení.

12
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM