Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > V Kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Harmonogram:

1.7.2021 - 30.6.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 220 905,28 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           187 768,15 €
  • ze státního rozpočtu                                                6 752 €
  • vlastní vklad                                                               26 385,13 €

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:
1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
2. organizace webinářů,
3. organizace setkání pracovních skupin.
Zřízení IS umožní poskytování spolehlivých informací o situaci na druhé straně hranice. Bude souhrnem vědomostí o právních předpisech a řešeních v obou zemích.
Organizace webinářů s experty z různých  oblastí umožní odborníkům z různých oblastí prezentovat konkrétní záležitosti.  
Bude sestaveno 9 pracovních skupin. Cílem jejich fungování bude výměna vědomostí mezi experty z obou stran hranice. Díky jejich zapojení bude možné dosáhnout synergického efektu při řešení přeshraničních problémů.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Příprava projektu byla iniciována vedoucím partnerem. Poté byli informováni potenciální čeští partneři, tedy Euroregiony Glacensis a Nisa. Byly zorganizovány videokonference, v průběhu kterých byly projednány všechny nejdůležitější aspekty připravovaného projektu. Návrh projektu byl také zaslán na JTS a poté projednán při individuální konzultaci.
 
1. Řízení projektu
Projekt bude koordinován ESÚS. Každý partner jmenuje koordinátora projektu, který bude úzce spolupracovat s manažerem projektu, pokud jde o administrativní záležitosti, zvláště pak při předkládání monitorovacích zpráv. K povinnostem manažera projektu a vedoucího partnera patří kromě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu také pravidelná kontrola dokumentů souvisejících s věcnou a finanční realizací projektu, jakož i vykazování realizace projektových aktivit a monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k rozsahu projektu jsou naplánována tři dvoudenní setkání projektových týmů. První setkání bude zorganizováno před zahájením projektu. Na tomto setkání budou upřesněny konkrétní parametry jednotlivých aktivit projektu. Druhé setkání se uskuteční v jeho polovině, bude zhodnocen dosavadní průběh realizace jednotlivých aktivit a budou případně přijata opatření sloužící k nápravě chyb, které se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Třetí setkání bude uspořádáno před ukončením projektu a dojde na něm ke zhodnocení realizace jednotlivých aktivit v průběhu projektu. Každé setkání uspořádá jeden z partnerů.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Polsko-české informační středisko
Podstatou naplánované aktivity je vytvoření Informačního střediska (IS). Bude ve formě elektronické platformy sloužící ke zpřístupňování informací, Bude s jednat o internetovou stranu. V rámci Informačního centra budou průběžně shromažďovány a zveřejňovány informace týkající se různých omezení ve všech oblastech a činnostech. Bude se jednat o informace o možnosti překračování hranic, cestování a ostatních oblastech života. Předpokládáme, že i v situaci, kdy bude možné překračovat hranice bez jakýchkoliv omezení bude i tak existovat poptávka po informacích týkajících se situace na druhé straně hranice. V rámci IC bude navázána spolupráce s odborníky z různých oblastí. Budeme také spolupracovat s nejrůznějšími službami, tj. zdravotnickými záchrankami, pohraniční stráží a policií. Bude vytvořena síť spolupráce mezi institucemi v pohraničí. Bude také vytvořeno koordinační centrum spolupráce mezi všemi členy seskupení. Budou pro ně organizována on-line setkání. 
 
4. Organizace webinářů
V rámci této aktivity je naplánováno zorganizování 60 webinářů. Každý z partnerů bude odborně odpovídat za přípravu 20-ti. Jejich tematický obsah bude zaměřen na některou z následujících oblastí: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch, vzdělávání. Přednášejícími budou odborníci z těchto oblastí u obou zemí. Příjemci budou všechny dotčené instituce z pohraničí a obyvatelé.
 
5. Jednání pracovních skupin
Tato aktivita zahrnuje zorganizování 36 jednání pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny budou zaměřeny na tyto oblasti: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch a sport, vzdělávání, kultura a umění. Odborníci, kteří se budou setkávat v rámci těchto pracovních skupin, budou z různých institucí, které fungují na polsko-českém pohraničí. Za jejich efektivní činnost budou odpovídat nejenom partneři projektu, ale garantem jejich činnosti budou také zbývající členové Seskupení, tj. Dolnoslezské vojvodství, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a polské části Euroregionů Nisa a Glacensis.
 
 

Odkazy:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

 

 

Pracovní skupiny

 

1. Jednání - 16.2.2022

Dne 16.2.2022 se v rámci projektu konalo jednání pracovní skupiny „Územní plánování“, kterého se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, DSDiK, Okresu Kłodzko a města Kudowa-Zdrój.
IMG_1470IMG_1467IMG_1466IMG_1462IMG_1464
 

2. Jednání - 12.5.2022

Dne 12.5.2022  se uskutečnilo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje jednání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport" na téma "Propojování česko-polské hranice v oblasti cykloturistiky zejména se zaměřením na koncepční rozvoj sítě cyklostezek". Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Svazků obcí, Destinačních společností a měst a obcí v daném regionu z české strany. Z polské strany to potom byli zástupci Dolnoslezského vojvodství, Powiatu Kłodzko a gmin. Vzájemně si představili plány a možnosti v budování sítě cyklotras a cyklostezek, které mají přeshraniční potenciál a vyjasnili si možnosti spolupráce obou stran v jejich realizaci v česko-polském dotačním programu.
Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sport

3. Jednání - 30.8.2022

V úterý 30.8.2022 se na krajském úřadě Pardubického kraje odehrálo setkání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport". Tématem byly tentokrát plány v oblasti výstavby sítě singletracků na česko-polské hranici a propagace cykloturistiky. Hlavním cílem bylo dojednání spolupráce české a polské strany na propojení sítě singletracků, ať už v rámci propagace a marketingu, tak v oblasti případných projektů na výstavbu a rozšiřování nových tras. Na polské straně jsou momentálně plánovány výstavby nových tras od Gmin Kudow-Zdrój, Lewin Kłodzki a Polanica-Zdrój, které by byly napojeny na traily na Jagodne a dále směrem k Międzylesie. Z české strany byly zmíněny trasy v okolí Hořic, Javořích hor na Broumovsku, nebo rozšíření trailů na Dolní Moravě a Suchém vrchu. 
IMG_5943IMG_5942IMG_5926IMG_5925IMG_5921IMG_5920

4. Jednání - 6.10.2022

Na městském úřadě Hronov se dne 6.10.2022 uskutečnilo další jednání v rámci projektu V Kontaktu na téma Doprava - "Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství – spolupráce v oblasti dopravy". Projednány byly plány v oblasti železniční dopravy - informace o aktuálních spojích, stav přípravy nového spojení z Hradce Králové do Wrocławy, nové projekty a ktuální přípravy studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wrocław, silniční dopravy - informace o společných projektech KHK a Dolnoslezského vojvodství, informace o realizaci a přípravě stavby D11/S3, a cyklistické dopravy - záměry propojení CZ/PL cyklostezkami a cyklotrasami. Speciálními hosty tohoto jednání byl hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. a člen rady Dolnoslezského vojvodství Tymoteusz Myrda.
IMG_6699IMG_6697IMG_6694IMG_6685IMG_6681IMG_6678
 

 

Webináře

 

1. Webinář na téma Ochrana životního prostředí - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL

2. Webinář na téma Uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině

Téma současnosti je uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ta zasahuje jak Polsko, které je přímým sousedem Ukrajiny, tak Českou republiku, kam také míří tisíce uprchlíků. S tím je spojena řada problémů a postupů, které musí obě země narychlo řešit. Cílem webináře bylo přiblížit, jak se s tím obě strany vyrovnávají, jak funguje humanitární pomoc v ČR i Polsku, jak probíhá přijímání uprchlíků, registrace osob, finanční podpora, přerozdělování na území obou států do jednotlivých krajů/vojvodství, obcí/gmin a rodin. Představeny byly také příklady dobré praxe týkající se pomocí Ukrajinským rodinám, začleňování do společnosti a nabídky možné spolupráce.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL

3. Webinář na téma SMART technologie v místní samosprávě - 12.9.2022

Koncept postupné digitalizace a Smart technologií je proces, který nás bude v příštích letech nadále provázet. Jeho vize je zlepšit životní úroveň nás všech a zajistit, že předáme naši zemi a naše města dalším generacím v pořádku. Nové technologie společně s digitalizací mají potenciál zlepšit služby v obci či městě a umožnit občanům využívat jeho služby jednodušším a dostupnějším způsobem. Zároveň se však za takový „smart“ koncept považuje i zabezpečení vysoké transparentnosti samosprávy a participace, resp. zapojování veřejnosti do rozhodování.

Vývěsní tabule, úřední oznámení, místní rozhlas už patří minulosti. Chybí jim rychlost, dostupnost a cílenost, a to je pro dnešní rychlý moderní život neakceptovatelné. Občané očekávají efektivní komunikaci, kdy dostanou informaci rychle a včas. Chytrá obec je taková, která svým občanům poskytuje maximální množství komfortu za maximálně efektivního využití financí a minimální zátěže do prostředí.

Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_CZ nová
Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_PL nová
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis