Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > V Kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Harmonogram:

1.7.2021 - 30.6.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 220 905,28 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           187 768,15 €
  • ze státního rozpočtu                                                6 752 €
  • vlastní vklad                                                               26 385,13 €

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:
1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
2. organizace webinářů,
3. organizace setkání pracovních skupin.
Zřízení IS umožní poskytování spolehlivých informací o situaci na druhé straně hranice. Bude souhrnem vědomostí o právních předpisech a řešeních v obou zemích.
Organizace webinářů s experty z různých  oblastí umožní odborníkům z různých oblastí prezentovat konkrétní záležitosti.  
Bude sestaveno 9 pracovních skupin. Cílem jejich fungování bude výměna vědomostí mezi experty z obou stran hranice. Díky jejich zapojení bude možné dosáhnout synergického efektu při řešení přeshraničních problémů.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Příprava projektu byla iniciována vedoucím partnerem. Poté byli informováni potenciální čeští partneři, tedy Euroregiony Glacensis a Nisa. Byly zorganizovány videokonference, v průběhu kterých byly projednány všechny nejdůležitější aspekty připravovaného projektu. Návrh projektu byl také zaslán na JTS a poté projednán při individuální konzultaci.
 
1. Řízení projektu
Projekt bude koordinován ESÚS. Každý partner jmenuje koordinátora projektu, který bude úzce spolupracovat s manažerem projektu, pokud jde o administrativní záležitosti, zvláště pak při předkládání monitorovacích zpráv. K povinnostem manažera projektu a vedoucího partnera patří kromě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu také pravidelná kontrola dokumentů souvisejících s věcnou a finanční realizací projektu, jakož i vykazování realizace projektových aktivit a monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k rozsahu projektu jsou naplánována tři dvoudenní setkání projektových týmů. První setkání bude zorganizováno před zahájením projektu. Na tomto setkání budou upřesněny konkrétní parametry jednotlivých aktivit projektu. Druhé setkání se uskuteční v jeho polovině, bude zhodnocen dosavadní průběh realizace jednotlivých aktivit a budou případně přijata opatření sloužící k nápravě chyb, které se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Třetí setkání bude uspořádáno před ukončením projektu a dojde na něm ke zhodnocení realizace jednotlivých aktivit v průběhu projektu. Každé setkání uspořádá jeden z partnerů.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Polsko-české informační středisko
Podstatou naplánované aktivity je vytvoření Informačního střediska (IS). Bude ve formě elektronické platformy sloužící ke zpřístupňování informací, Bude s jednat o internetovou stranu. V rámci Informačního centra budou průběžně shromažďovány a zveřejňovány informace týkající se různých omezení ve všech oblastech a činnostech. Bude se jednat o informace o možnosti překračování hranic, cestování a ostatních oblastech života. Předpokládáme, že i v situaci, kdy bude možné překračovat hranice bez jakýchkoliv omezení bude i tak existovat poptávka po informacích týkajících se situace na druhé straně hranice. V rámci IC bude navázána spolupráce s odborníky z různých oblastí. Budeme také spolupracovat s nejrůznějšími službami, tj. zdravotnickými záchrankami, pohraniční stráží a policií. Bude vytvořena síť spolupráce mezi institucemi v pohraničí. Bude také vytvořeno koordinační centrum spolupráce mezi všemi členy seskupení. Budou pro ně organizována on-line setkání. 
 
4. Organizace webinářů
V rámci této aktivity je naplánováno zorganizování 60 webinářů. Každý z partnerů bude odborně odpovídat za přípravu 20-ti. Jejich tematický obsah bude zaměřen na některou z následujících oblastí: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch, vzdělávání. Přednášejícími budou odborníci z těchto oblastí u obou zemí. Příjemci budou všechny dotčené instituce z pohraničí a obyvatelé.
 
5. Jednání pracovních skupin
Tato aktivita zahrnuje zorganizování 36 jednání pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny budou zaměřeny na tyto oblasti: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch a sport, vzdělávání, kultura a umění. Odborníci, kteří se budou setkávat v rámci těchto pracovních skupin, budou z různých institucí, které fungují na polsko-českém pohraničí. Za jejich efektivní činnost budou odpovídat nejenom partneři projektu, ale garantem jejich činnosti budou také zbývající členové Seskupení, tj. Dolnoslezské vojvodství, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a polské části Euroregionů Nisa a Glacensis.
 
 

Odkazy:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.