Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Wykształcenie nie zna granic

Wykształcenie nie zna granic

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt w realizacji

 
Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644
 

Partner Wiodący:  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partnerzy projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Logo_Wyksztalcenie 

Okres realizacji:

1.1.2019 - 30.6.2022
 
 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności

 

Budżet:

Łącznie 388 255,99 €
  • z EFRR                                                329 995,87 €
  • z budżetu państwa RCz                   4 230 €
  • wkład własny                                    54 030,12 €
 

Cele projektu:    

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy kluczowych instytucji działających na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (partnerzy projektu), stworzenie sieci ich kooperacji (tworzenie kanałów i mechanizmów), a poprzez poprawę umiejętności komunikacji w języku polskim i czeskim także stworzenie płaszczyzny do podejmowania edukacji pozaszkolnej w instytucjach administracji publicznej, NGOs oraz pośród innych kwalifikowalnych wnioskodawców, realizujących działania na rzecz rozwoju wspólnego pogranicza na terenie EUWT NOVUM.

Wtórnym celem projektu jest umożliwienie pracownikom sektora non-profit zaangażowanych w czesko-polskie działania kształcenia w sąsiednim języku. Dotyczy to menadżerów miast i gmin, pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji typu związki itp. Celem jest podniesienie znajomości języka czeskiego i polskiego wśród grupy docelowej, co zostanie osiągnięte przy wykorzystaniu e-learningu w połączeniu z klasycznymi zajęciami stacjonarnymi.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektu
Euroregion Glacensis zapewnił przygotowanie projektu. Były to konsultacje dotyczące inicjatywy projektu, oceny możliwych rozwiązań, pośredniczenia w komunikacji partnerów, organizowania wspólnych spotkań, tłumaczeń itp. Wniosek i załączniki zostały przetworzone, przetłumaczone i przekazane.
 
1. Zarządzanie projektem
W celu pomyślnej realizacji projektu powołano zespół projektowy, w którym każdy partner projektu ma swojego przedstawiciela. Logiczną konsekwencją jest, iż zarządzanie projektem nadzoruje i ma w zakresie swojej odpowiedzialności partner wiodący EUWT NOVUM, który zapewni ciągłą komunikacją pomiędzy partnerami, będzie pilnował harmonogramu czasowego projektu, będzie odpowiedzialny za całościowe raporty i wnioski o płatność za projekt, będzie prowadził ustalenia z organami kontroli. Każdy partner projektu będzie natomiast odpowiedzialny za swoją część projektu, za składanie częściowych raportów i swoich rozliczeń. Do zadań specjalistycznych takich jak np. moduł e-learningowy, wykonanie gadżetów będą zatrudnieni wykonawcy z zewnątrz.
 
 
2. DziaŁania promocyjne i informacyjne
 
3. Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji
To działanie kluczowe jest istotnym działaniem mającym na celu osiągnięcie wskaźnika projektu "Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania". Za działanie odpowiedzialny jest partner Stowarzyszenie. Celem jest stworzenie sieci kooperacji partnerów, czyli stworzenie wzajemnych długotrwałych transgranicznych mechanizmów, kanałów dla przyszłej współpracy, przykładowo w celu poszukiwania partnerstw. EUWT w tym celu zorganizuje 2 dwudniowe posiedzenia wszystkich partnerów i poniesie wydatki z tym związane. Na spotkaniach zostaną szczegółowo przedstawieni wszyscy partnerzy i ich działania, co ma na celu poszukiwanie kolejnych wspólnych elementów w podejmowanych przez partnerów poszczególnych działaniach, by znaleźć węższe powiązania dla współpracy. Ponadto zostaną opracowane wzorcowe formularze dla potencjalnych partnerów, opracowane zasady komunikacji dla poszukiwania partnerstw, mianowane osoby odpowiedzialne z ramienia każdego partnera itp. Stworzenie tych instrumentów będzie leżało w gestii Stowarzyszenia. 
Wszyscy partnerzy będą realizować to działanie zapewniając swoim pracownikom regularną naukę języka partnera z lektorem w siedzibie partnera. Planowana jest częstotliwość raz w tygodniu w miesiącach nauki szkolnej.
 
4. E-learningroll up  wyksztalcenie
EUWT NOVUM po konsultacji i zebraniu pomysłów od wszystkich partnerów zleci wykonanie modułu do nauki w formie e-learningu. Ze względu na oszczędność czasu związaną z dojazdem i szeroki wachlarz uczestniczących pracowników zdecydowano się podstawową formę zajęć w formie modułu elektronicznego. W określonym czasie każdy uczestnik będzie miał obowiązek wykonania przygotowanych lekcji i zrealizowania ich zakresu, by móc przejść do kolejnej lekcji. W razie ewentualnych niejasności uczestnicy będą mogli skorzystać z tzw. gorącej linii do lektora, który wyjaśni zasady i omawiany temat.
 
5. Zajęcia praktyczne
W każdym 3dniowym spotkaniu weźmie udział 25 polskich i 25 czeskich uczestników, którzy podczas tego pobytu będą mogli przećwiczyć swoją znajomość języka partnera, poznają rówieśników z drugiej granicy, co stworzy także możliwość dla ważnego sieciowania pomiędzy podmiotami z polsko-czeskiego pogranicza. 
 
6. Workshopy
Pod koniec każdego cyklu nauki odbędzie się jednodniowe spotkanie wszystkich 100 uczestników kursów. Każdy, kto pomyślnie zakończy cykl, otrzyma certyfikat o zakończeniu cyklu zajęć. Na spotkaniu będą także ogłoszeni najaktywniejsi uczestnicy kursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 

Linki:

http://esus-novum.eu/

http://karr.pl/

http://euroregion-glacensis.ng.pl/

Rekrutacja zainteresowanych nauką języka polskiego i języka czeskie już się rozpoczęła

Pierwszy etap kursów przewidziany jest od września 2020 roku i potrwa do czerwca 2020 roku, równolegle z rokiem szkolnym. Skierowany będzie do pierwszych 50 uczestników ze strony polskiej i 50 uczestników ze strony czeskiej. Kursy skierowane są do osób zajmujących się działaniami w ramach współpracy transgranicznej i mających kontakt z turystami w organizacji delegującej, czyli na przykład do menadżerów projektów transgranicznych, burmistrzów, pracowników informacji turystycznych, pracowników muzeów, przedstawicieli szkół itp. 

 

Nauka języka polskiego po stronie czeskiej:

Sekretariat Euroregionu Glacensis z siedzibą w Rychnovie nad Kněžnou – osoba odpowiedzialna Jaroslav Štefek

tel.: +420 494 531 054, e-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz

 

Nauka języka czeskiego po stronie polskiej:

Sekretariat Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku – osoba odpowiedzialna Bernadeta Tambor

tel.: +48 74 8677130, e-mail: biuro@eg.ng.pl

Spotkania koordynacyjne projektu

20190626_11435520190626_114403setkn 1setkn 2setkn 3
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis