Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Polsko jinak než ho známe

Polsko jinak než ho známe

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci  

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

1.7.2020 - 30.9.2021

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ C

Rozpočet:

Celkem 22 003,07 €

  • z EFRR                    19 989,32 €
  • vlastní vklad               3 527,56 € 

Cíl projektu:

Projekt má za cíl přiblížit české veřejnosti Polskou republiku a zvýšit o ní povědomí mezi občany. Ve spolupráci s polským partnerem projektu chceme představit Dolní Slezsko jako snadno dostupnou část Polské republiky, kde je mnoho přírodních krás, historických, kulturních i technických památek.

Cílem projektu je rozšířit povědomí veřejnosti ohledně Polské republiky a turistických atraktivit, které jsou v Dolním Slezsku v nevelké vzdálenosti od hranic a přesvědčit ji o tom, že stojí za to tuto oblast navštívit, a že je mezi atraktivitami v této části Polska bohatý výběr.

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude vydán manuál v českém jazyce, který představí 10 vytipovaných jedno až dvou denních výletů do Dolního Slezska. Potenciálním návštěvníkům stručně představí každé z těchto míst jak samotným popisem, tak fotografiemi, bude popsáno pro jakou cílovou skupinu je vhodné, jaký je itinerář výletu, jak dlouhá je cesta, možný způsob dopravy, cenová dostupnost, zda je možný průvodce v češtině, otevírací doba, délka prohlídky apod. Všechny vytipované výlety partneři projektu osobně vyzkouší a informace podávané veřejnosti formou manuálu tak prověří v praxi. Podoba tohoto manuálu bude elektronická, aby bylo možné po dobu udržitelnosti aktualizovat všechny informace, a bude k dispozici na webových stránkách partnerů projektu a vytipovaných organizací, a zároveň bude připraveno 200 ks tištěné verze. V rámci propagace projektu bude následně vytipován jeden z výletů a tento bude zorganizován jako vzorový studijní zájezd pro určenou skupinu (ředitelé či zástupci škol, místní akční skupiny, pracovníci infocenter apod.), které budou v průběhu výletu prezentovány výlety ostatní. Součástí projektu bude také 20 osvětových přednášek u cílových skupin, např. přednášky na základních školách, setkání zaměstnanců infocenter, přednášky pro kluby důchodců, turistické kluby apod. Mezi aktivity, které budou projekt propagovat, patří také vydání pexesa, jako vhodného nenásilného propagačního předmětu pro mladou generaci.

 

 

VÝZVA pro polské subjekty ve věci možnosti zařazení turistických atraktivit do Manuálu studijních zájezdů
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyhlašuje výzvu pro všechny organizace, které mohou nabídnout návštěvu zajímavé turistické atraktivity přeshraničního významu na vybraném území Dolního Slezska (okresy dzierźoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). 
 
Máte zájem být prezentováni v turistickém manuálu určeném pro české návštěvníky, kteří se chystají cestovat na území Dolního Slezska?
Rádi byste v Čechách propagovali svoji turisticky zajímavou atraktivitu? 
Přihlaste se do této výzvy.
 
Euroregion Glacensis v rámci projektu "Polsko jinak než ho známe", reg. číslo CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287 bude vydávat elektronický a tištěný Manuál studijních zájezdů, který potencionálním návštěvníků z České republiky poskytne tipy na 10 jedno až dvoudenních výletů na příhraniční území Dolního Slezska. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, žáci základních škol, důchodci, turisté. Rádi bychom tímto jednoduchým způsobem informovali různé cílové skupiny, jak jednoduchá a přitom zajímavá a poučná může být návštěva našeho přeshraničního souseda, že není třeba obávat se jazykové bariéry. Cílem projektu je rozšířit povědomí veřejnosti ohledně Polské republiky a turistických atraktivit, které jsou v Dolním Slezsku v nevelké vzdálenosti od hranic a přesvědčit ji o tom, že stojí za to tuto oblast navštívit, a že je mezi atraktivitami v této části Polska bohatý výběr. Ke zpracovaní manuálu je zapotřebí získat základní informace o turistických atraktivitách jako je název atraktivity, www stránky, otevírací doba, cenová dostupnost, možnost parkování, způsob dopravy do cílové destinace, pro jaké cílové skupiny je vhodná návštěva, možnost průvodce v českém jazyce, případně zabezpečení audioprůvodce nebo zajištění výkladu v českém jazyce jinou formou, např. tištěnými materiály, délka prohlídky, atraktivity v okolí, apod. Manuál bude k dispozici v elektronické podobě a bude veřejně dostupný na webových stránkách. Manuál bude aktivně prezentován na dalších místech jako jsou setkání s pracovníky infocenter, základní školy, kluby důchodců, turistické kluby.
 
Kdo se může přihlásit do výzvy?
Všechny organizace, které mohou nabídnout návštěvu zajímavé turistické atraktivity přeshraničního významu na vybraném území Dolního Slezska (okresy dzierźoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). Presentované objekty musí naplňovat podmínku jazykové vybavenosti pro české návštěvníky, tedy možnost průvodce v českém jazyce nebo audioprůvodce v českém jazyce, případně zajištění výkladu v českém jazyce jinou formou, např. tištěnými materiály. Může se jednat o místa, kde se nachází přírodní krásy, nebo mohou nabídnout prohlídku zajímavé historické, kulturní nebo technické památky, muzea, hrady, zámky a další turisticky zajímavé objekty.  
 
Jaké podmínky musí účastník výzvy splnit?
  • Zájemce musí vyplnit žádost o zařazení turistického objektu do Manuálu studijních zájezdů formou vyplnění přiloženého dotazníku
  • Zájemce musí poskytnout minimálně 5 ilustračních fotografií dané turistické atraktivity v dobrém rozlišení min. o velikosti 500 KB
  • Výše uvedené dokumenty zašle zájemce na emailovou adresu info@euro-glacensis.cz v termínu nejpozději do 30. června 2021. V případě většího množství dat než 5 MB je nutné zaslat podklady prostřednitvím datového úložiště, například www.uschovna.cz, www.wetransfer.com, www.posilej.cz
V případě dalších dotazů kontaktujte sekretariát Euroregionu Glacensis na tel. čísle 00420 731 443 978.
 
 
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.