Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Česko-polská Hřebenovka - východní část

Česko-polská Hřebenovka - východní část

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Realizace projektu ukončena

 

Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner:       

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

HrebenovkaLogo

Partneři:                    

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Rozpočet:                 

celkem                                    3 481 346,11 €

           dotace EU z EFRR                               2 959 144,19 €

           ze státního rozpočtu                         97 950,00 €

           vlastní vklad                                        424 251,92 €

 

Doba realizace:         

1.4.2018 – 30.6.2022

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

 

Představení projektu:

 
 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu

Příprava projektu byla zastřešena Euroregionem Glacensis, který pro tento účel vyčlenil trvalý personál, jenž bude součástí projektu i ve fázi realizace a udržitelnosti. K přípravě proběhlo několik schůzek. Vedoucí partner také dohlížel na včasné odevzdání všech příloh, především pak uzemních a stavebních povolení. 

1. Řízení projektu

Euroregion jako vedoucí partner bude hlídat včasné plnění stanovených termínů, bude zpracovávat zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu a bude komunikovat s kontrolními úřady. Každý projektový partner má svůj projektový tým, který komunikuje s VP prostřednictvím CZ-PL koordinátora nebo manažera řízení projektu. Pro odborné činnosti jako je např. výběrová řízení budou najati externí experti a odborníci.  

2. Propagační a informační činnost

V rámci propagační činnosti bude v místě největší investice, tedy Nové Rudě, umístěn billboard s informacemi o všech aktivitách projektu, místech jejich realizace a povinnou publicitou programu. Obsahově stejný plakát bude umístěn také v sídle vedoucího partnera – Euroregionu Glacensis. Pro další informování veřejnosti bude využita nově vytvořená podstránka, která bude průběžně aktualizována podle plnění aktivit projektu, které budou propagovány také pomocí sociálních sítí, tisku a rádia. Po dokončení realizace projektu budou v místech provedených investic instalovány stálé vysvětlující pamětní desky.

3. Budování turistické infrastruktury

Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka

Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 10 rozhleden, z toho 7 bude obnovením historických zaniklých rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
  • Velká Deštná - Deštné v Orlických horách
  • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
  • Šibeník - Nový Hrádek
  • Vysoká Srbská
  • Kladská hora - Powiat Kłodzki
  • Czerniec - Gmina Międzylesie
  • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Vrchmezí - Gmina Duszniki Zdrój
  • Guzowata - Gmina Radków
  • Włodzická hora - Gmina Nowa Ruda

Infocentra – další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici

Parkoviště – jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst

Parkoviště a pěší trasa - Miejska Nowa Ruda zpřístupní zatraktivní již existující rozhlednu na hoře sv. Anny vybudováním parkoviště a pěší trasy, která bude doplněna o atraktivní prvky - altán, kašnu, lavičky, terasy a okolní zeleň

Obnova mostu v Neratově – most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků a zároveň zvýší propustnost hranice

4. Marketingová kampaň

Obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod. 
Spolen logotyp
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM